forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Po zgłoszeniu danemu zakładowi lub towarzystwu ubezpieczeniowemu szkody w gospodarstwie rolnym, ubezpieczyciel powinien w terminie 30 dni wydać decyzję w zakresie przyznania i wypłacenia świadczeń osobie poszkodowanej. Jednakże mogą wystąpić przesłanki celem wyjaśnienia dodatkowych okoliczności, mających wpływ na odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokość szkody. W takich sytuacjach powyższy termin może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni. Dopiero, gdy dany organ nie wypłaci rolnikowi stosownego odszkodowania w jednym we wskazanych wyżej terminach, osoba poszkodowana może domagać się zapłaty odsetek ustawowych zgodnie z normami obowiązującymi.

 

Aby wyjaśnić wszelkie niezbędne okoliczności wypadku w gospodarstwie rolnym oraz aby rolnik mógł się domagać zwrotu odpowiednio poniesionych kosztów, należy złożyć ubezpieczycielowi oświadczenie zawierające m.in. takie dane jak:

 • datę, godzinę i miejsce wypadku (np. Warszawa, ul. Tkacka 28 – wypadek miał miejsce 28 maja 2016 r. o godzinie 13:00),
 • opis okoliczności powstania wypadku (w dniu zdarzenia przewrócił się na mnie ciągnik),
 • numer polisy ubezpieczenia OC rolnika,
 • nazwę zakładu ubezpieczeń/towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • dane poszkodowanego, innych osób trzecich, które brały udział w wypadku, świadków wypadku,
 • wyraźne i jednoznaczne oświadczenie rolnika dlaczego ponosi winę za powstanie szkody (brak dochowania należytej staranności, brak nadzoru nad pracownikiem)
 • opis uszkodzeń rzeczy materialnych, w tym pojazdów,
 • opis doznanych obrażeń.

 

Zgodnie z przepisami prawa, odszkodowanie, które przysługuje w związku z ubezpieczeniem OC przysługuje, w przypadkach, gdy rolnik lub osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym, lub pracująca w tym gospodarstwie są odpowiedzialni za wyrządzoną osobie trzeciej szkodę - w związku z posiadaniem przez tego rolnika gospodarstwa - której następstwem jest:

 • śmierć,
 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

 

W artykule zatytułowanym Zadośćuczynienie przyznane za krzywdę, ból, cierpienie spowodowane wypadkiem w gospodarstwie rolnym został wymieniony zakres rodzajów odszkodowań w związku z wypadkami w gospodarstwach rolnych, a więc:

 • zadośćuczynienie za krzywdę z tytułu doznanych obrażeń ciała,
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego,
 • zwrot kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących kalectwo,
 • koszty opieki przez osoby trzecie,
 • wyrównanie utraconego dochodu,
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem,
 • renta wyrównująca utratę dochodów w przypadku niezdolności do pracy ,
 • zwrot wydatków w przypadku zwiększonych potrzeb.

 

W tym miejscy warto przytoczyć art. 15 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który odnosi się w głównej mierze do kosztów poniesionych z celu zapobieżenia zwiększeniu szkody oraz pozostałych kosztów, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Art. 15 - ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

 • W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej lub w granicach sumy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia mienia zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu, uzasadnione okolicznościami zdarzenia, koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody.
 • W granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń jest obowiązany zwrócić ubezpieczającemu niezbędne koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń.

 

15 lutego 2018

Zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem w gospodarstwie rolnym

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI