forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Strony umowy o roboty budowlane, często przed skierowaniem sprawy do sądu (np. o zapłatę należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane) posiłkują się opiniami rzeczoznawców z zakresu budownictwa. W niniejszym artykule omówię znaczenie takiej prywatnej opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy z zakresu budownictwa dla prowadzonego postępowania sądowego.

 

Dokonanie przez Sąd prawidłowych ustaleń zgodnych nie tylko z przepisami prawa, ale również z rzeczywistym stanem faktycznym ma zasadnicze znaczenie dla wydania prawidłowego orzeczenia. Polskie prawo cywilne procesowe stoi na stanowisku równorzędności środków dowodowych, jednak praktyka pokazała, iż dowód z opinii biegłego ma prymat w stosunku do innych środków dowodowych. Wartość opinii biegłego podkreśla fakt, iż jego zadaniem nie jest komunikacja spostrzeżeń, lecz udzielenie odpowiedzi wymagających wiedzy specjalistycznej. Co więcej, dowód z opinii w coraz większej ilości spraw cywilnych strony na poparcie swoich twierdzeń przedstawiają opinie fachowców i rzeczoznawców wydane na ich własne zlecenie, częstokroć przez osoby wpisane na listę biegłych sądowych. Powyższe jest w zasadzie regułą w sprawach z zakresu robót budowlanych, co jest uzasadnione, gdyż często np. Inwestor będący osobą fizyczną nie posiada dostatecznej wiedzy specjalnej, aby stwierdzić czy wykonane roboty budowlane pozbawione są wad, albo określić wartość wykonanej wadliwie pracy przez wykonawce. Zlecenie sporządzenia opinii rzeczoznawcy z zakresu budownictwa może pomóc w podjęciu np. zasadności decyzji co do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wartość prywatnych opinii rzeczoznawców z zakresu budownictwa wyraża się również w fakcie, iż przedłożenie ich w sądzie na poparcie swoich twierdzeń może być podstawą dopuszczenia i przeprowadzenia przez Sąd rozpoznający sprawę dowodu z opinii biegłego sądowego bądź dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłego sądowego, niekiedy nawet dopuszczenia i przeprowadzenia dowodu z opinii innego biegłego.

 

Należy uznać za ugruntowany w orzecznictwie SN i sądów powszechnych oraz literaturze pogląd, że, co do zasady, prywatna opinia „biegłego” lub instytutu naukowego nie stanowi dowodu wiadomości specjalnych w rozumieniu art. 278 i 290 KPC.

 

W konsekwencji przedłożona do akt przez stronę postępowania cywilnego opinia prywatna nie jest dowodem z opinii biegłego w rozumieniu przepisów KPC: traktowana jest przez Sąd jako dowód z dokumentu prywatnego. Warto dodać, iż taka opinia prywatna nigdy nie zastąpi opinii biegłego, Sąd zaś, który oparłby swoje rozstrzygnięcie nie na opinii biegłego sądowego, lecz na opinii prywatnej rzeczoznawcy naruszyłby przepisy prawa procesowego.

 

Pomimo faktu, iż opinia prywatnego rzeczoznawcy z zakresu budownictwa nie jest opinią biegłego w rozumieniu art. 278 i 290 KPC, to jednak stanowi ona istotny dowód, który może być podstawą podejmowania przez Sąd dalszych czynności procesowych np. co do powołania biegłych sądowych, co na gruncie sporów z zakresu umów o roboty budowlane ma kluczowe znaczenie.

26 listopada 2018

Znaczenie prywatnej ekspertyzy w sprawie o roszczenia z robót budowlanych

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI