forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy bezpośrednio samego rolnika, a jedynie osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności w rolnictwie. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z przepisami osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, jak i pracownicy rolnika.

 

Zgodnie z powyższym, odpowiedzialność cywilna rolników polega przede wszystkim na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzoną szkodą z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkodę w rozumieniu prawa może wywołać śmierć, rozstrój zdrowia oraz utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia danej osoby trzeciej. Warto dodać, że OC rolników rozszerza swój zakres także na pojazdy wolnobieżne w rozumieniu ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a więc m.in. kombajny rolnicze, traktory itp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnik nie ma obowiązku wykupywać dodatkowej polisy OC – komunikacyjnego na pojazdy wolnobieżne.

 

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik zobowiązany jest nie czekając na wezwanie zgłaszać Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego osoby podlegające ubezpieczeniu z tytułu pracy w jego gospodarstwie oraz informować o okolicznościach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu oraz o zmianach tych okoliczności.

 

Stosownie do art. 39 (decyzja ustalająca podleganiu ubezpieczeniu) – ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:

 

1) Decyzją ustalającą podleganie ubezpieczeniu można objąć wszystkich ubezpieczonych, za których składkę opłaca ten sam rolnik.

2) Decyzja ustalająca podleganie ubezpieczeniu powinna zawierać w szczególności:

  • określenie rodzaju ubezpieczenia;
  • określenie początkowej daty podlegania ubezpieczeniu;
  • określenie zasad obliczania składek oraz sposobu ich opłacania i obowiązujących terminów płatności;
  • wskazanie rolnika zobowiązanego do opłacania składek albo osób zobowiązanych solidarnie;
  • określenie kwoty należności z tytułu składek wynikającej z objęcia ubezpieczeniem i terminu zapłaty.

 

W razie zmiany stanu faktycznego lub stanu prawnego, na podstawie którego wydano decyzję o ustaleniu podlegania ubezpieczeniu, wydaje się nową decyzję w tej sprawie. Jeżeli jednak zmianie ulegnie jedynie wysokość miesięcznych składek, rolnikowi obowiązanemu do ich opłacania doręcza się informację w tej sprawie.

 

Takie czynności informacyjne rolnik musi wykonać w terminie 14 dni od zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności, która ma znaczenie dla podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu. W rozumieniu komentowanego przepisu, każda osoba stająca się właścicielem lub posiadaczem, dzierżawcą lub użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz rozpoczynająca na nim działalność rolniczą, posiada obowiązek dokonywania wszelkich zgłoszeń o zmianach w związku z ubezpieczeniem w odpowiedniej placówce terenowej KRUS, która jest właściwa ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego.

 

Jak wskazuje się w doktrynie, sama czynność mająca na celu zgłoszenie informacji do ubezpieczenia jest jedynie czynnością wtórną (potwierdzającą) wobec istnienia obowiązku ubezpieczenia. Należy przez to rozumieć, że niezależnie od momentu, dokonania powyższego zgłoszenia, okres ubezpieczenia ulega rozszerzeniu również na okresy minione, w których były spełnione ustawowe warunki.

 

Aby zostać ubezpieczonym na wniosek niezbędne jest wyraźne wyrażenie woli przez rolnika, a więc m.in. określenie zakresu ubezpieczenia, któremu chce się podlegać oraz daty objęcia tym ubezpieczeniem.

 

W celu szybszego oraz pełnego rozpoznania wniosku o podleganiu ubezpieczeniu, należy dołączyć niezbędne dokumenty, np. określające powierzchnię posiadanych użytków rolnych, wyrażoną zarówno w ha fizycznych, jak i ha przeliczeniowych. Moment objęcia ubezpieczeniem oraz ustania ubezpieczenia jest potwierdzany decyzją Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub decyzją wydaną z jego upoważnienia.

 

W przypadku, gdy rolnik nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do ubezpieczenia w przewidzianym ustawowo terminie, albo w przypadku gdy uchyla się od przedłożenia dowodów, które świadczą o nieistnieniu obowiązku ubezpieczenia, decyzja podleganiu ubezpieczeniu wydawana jest z urzędu. Należy wskazać, iż decyzja, która ustala podleganie stosownemu ubezpieczeniu jest podstawą żądania zapłaty składek.

13 lutego 2018

Zgłoszenie przez rolnika do zakładu ubezpieczeń informacji o podleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu OC

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI