forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 58 § 1 i § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd rozpoznający sprawę o rozwód ma obowiązek orzec w wyroku kończącym postępowanie o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania.

 

Uszczegółowieniem powyższego jest art. 112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wedle którego: pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa”.

 

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

 

Jak wynika z art. 110 § 1 wyżej wskazanego aktu normatywnego: w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie”.

„(…) Zawieszenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi dopuszczalne jest wtedy, gdy rodzice, którzy chcą sprawować władzę rodzicielską, nie sprawują jej wobec istniejących w tym względzie przemijających przeszkód, którym przeciwstawić się nie mogą (…)” – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 08 października 1964 roku wydane w sprawie o sygn. akt II CR 418/64.

 

Ustawodawca zatem wskazuje, że Sąd rozpoznający sprawę o rozwód może orzec o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania w razie wystąpienia przemijającej przeszkody. Podkreślenia wymaga fakt, iż chodzi tu o przeszkodę przemijającą, nie zaś o przeszkodę o charakterze jednorazowym bądź trwałym. Wystąpienie trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania stanowi przesłankę do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

 

Wskazana powyżej przemijająca przeszkoda, która uzasadnia zawieszenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania zachodzi „po stronie rodziców”. Jak wynika z cytowanego powyżej postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 08 października 1964 roku wydanego w sprawie o sygn. akt II CR 418/64: „przepis (…) nie wskazuje wprawdzie na to, żeby przemijająca przeszkoda, która uzasadnia zawieszenie władzy rodzicielskiej, miała zachodzić "po stronie rodziców", jednakże wynika to z ogólnych założeń instytucji władzy rodzicielskiej (…)”.

 

Jakie są zatem przykłady przemijających przeszkód, które uzasadniają zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron w wyroku kończącym postępowanie o rozwód?

 

  • stały bądź długotrwały pobyt rodzica za granicą

„jeżeli władza rodzicielska służy obojgu rodzicom, to o istotnych sprawach dziecka rozstrzygają oni wspólnie, a w braku porozumienia - rozstrzygnięcie należy do sądu opiekuńczego (art. 97 § 2 kro). Decyzje opiekuńcze w stosunku do dziecka powinny być podejmowane sprawnie i bez zakłóceń. Temu wymogowi nie może sprostać sytuacja, gdy jeden z rodziców przebywa stale za granicą i jest tam mocno zaangażowany w tworzenie nowych podstaw swojej egzystencji. Współdziałanie rodziców przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej staje się wówczas iluzją; władzę tę wykonuje praktycznie rodzic opiekujący się dziećmi i nie powinno dochodzić do zakłóceń w jej wykonywaniu. W konsekwencji zawieszenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców umożliwia w przedstawionej sytuacji harmonijne wykonywanie uprawnień rodzicielskich drugiemu z nich (por. art. 94 § 1 zd. drugie kro), a dzieje się to w interesie dziecka – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1999 roku wydany w sprawie o sygn. akt III CKN 483/98;

 

  • pobyt rodzica w zakładzie karnym;

 

  • długotrwały pobyt rodzica w szpitalu.

 

Zaakcentowania wymaga okoliczność, że gdy podstawa zawieszenia odpadnie, to znaczy jeżeli ustanie przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, sąd ma obowiązek uchylić zawieszenie i przywrócić władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem.

 

Konkludując, Sąd rozpoznający sprawę o rozwód może orzec o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem Stron postępowania w razie wystąpienia przemijającej przeszkody, przykładowo: kiedy rodzic przebywa w zakładzie karym. Powyższe zawieszenie zostanie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie – art. 110 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

11 marca 2019

Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI