forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 135 ust.1 pkt 2 Ustawy prawo o ruchu drogowym policjant fakultatywnie może zatrzymać kierowcy prawo jazdy, w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

 

W związku z powyższym w przypadku popełnienia wykroczenia z art. 86 § 1 k.k. tj. spowodowanie kolizji drogowej, funkcjonariusz Policji może odebrać kierowcy dokument prawa jazdy, gdyż za wykroczenie z art. 86 § 1 k.w. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Co dzieje się z zatrzymanym prawem jazdy?

 

Policja w ciągu 7 dni od odebrania kierującemu prawa jazdy, wysłała do Sądu Rejonowego wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Następnie Sąd w ciągu 14 dni wydaje postawienie o zatrzymaniu prawa jazdy lub orzeka o jego zwrocie kierującemu – jeżeli uzna, że brak jest przesłanek do zatrzymania dokumentu.

 

Na postawienie o zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy przysługuje zażalenie. Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od otrzymania przez kierującego postanowienia z Sądu. Należy pamiętać, iż 7-dniowy termin jest terminem zawitym, co oznacza, że złożenie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne. Zażalenie można złożyć osobiście w Sądzie na biurze podawczym lub wysłać na adres Sadu listem poleconym.

 

Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy rozpoznaje ten sam Sąd, jednakże w innym składzie. Powyższe oznacza, że Sędzia, który wydał zaskarżone postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy nie rozpoznaje zażalenia na to postanowienie.

 

 

Co powinno zawierać uzasadnienie zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy za kolizję drogową?

 

W uzasadnieniu zażalenia kierowca powinien wskazać dlaczego nie zgadza się z decyzją Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy oraz powinien opisać okoliczności uzasadniające zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Dla przykładu kierowca powinien opisać:

 

  • stopnień społecznej szkodliwości popełnionego wykroczenia spowodowania kolizji drogowej - stopień społecznej szkodliwości zależy od zagrożenia, jakie kierowca stworzył dla innych kierujących pojazdami oraz pieszych. Należy zatem opisać takie okoliczności, jak:

  1. rodzaj naruszonych zasad ruchu drogowego i stopień ich naruszenia,

  2. natężenie ruchu kołowego i pieszych, a w konsekwencji jak duże grono osób kierowca naraził na niebezpieczeństwo popełniając wykroczenie lub przestępstwo drogowe

  3. rodzaj drogi, którą poruszał się kierowca w czasie popełnienia wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  4. rodzaj pojazdu, którym poruszał się sprawca wykroczenia albo przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

  5. warunki atmosferyczne i drogowe.

To tylko przykładowe wyliczenie okoliczności popełnienia wykroczenia drogowego, które wpływają na ocenę zagrożenia stworzonego przez kierowcę, a w konsekwencji na stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu.

 

  • stopień zawinienia kierowcy w zakresie popełnionego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  • właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz jego dotychczasowy sposób życia

  • konsekwencję dla kierowcy i jego rodziny w razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia o zatrzymaniu dokumentu prawa.

 

 

Sąd rozpoznający złożone przez kierowcę zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie – jeżeli uzna, że zasadne było zatrzymanie prawa jazdy lub może orzec o uwzględnieniu zażalenia i zwrocie kierującemu prawa jazdy – w przypadku gdy Sąd podzieli argumentację skarżącego i uzna, że brak było podstaw do zatrzymania prawa jazdy.

 

 

12 grudnia 2017

Zażalenie na zatrzymanie prawa jazdy za kolizję drogową

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI