forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrok rozwodowy składa się z elementów obligatoryjnych i fakultatywnych.

 

Co to oznacza?

 

Elementy obligatoryjne to orzeczenia, które Sąd musi zamieścić oprócz rozwiązania małżeństwa w końcowym rozstrzygnięciu. Są to orzeczenia o: ustaleniu odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego (chyba, że małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym zakresie), władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem stron postępowania, kontaktach rodziców z małoletnim dzieckiem (wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie rozstrzygnięcia tej kwestii), obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka oraz sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania.

 

Elementy fakultatywne to treści, które mogą zostać zawarte w wyroku orzekającym rozwód, ale nie muszą. Są to rozstrzygnięcia Sądu w zakresie żądań stron postępowania, a zatem w pierwszej kolejności strona bądź strony postępowania muszą złożyć odpowiedni wniosek o orzeczenie w tym zakresie, a następnie Sąd ma obowiązek je rozpatrzyć po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje na następujące elementy fakultatywne wyroku rozwodowego:

 

  1. podział majątku wspólnego małżonków

 

Wedle art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”.

 

  1. nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania;

 

Zgodnie z art. 58 § 2 zdanie 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: w wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka”.

 

  1. podział wspólnego mieszkania albo przyznanie mieszkania jednemu z małżonków

 

W myśl art. 58 § 2 zdanie 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe”.

 

  1. alimenty na rzecz małżonka

 

Art. 60 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że:


„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 

Reasumując, przed złożeniem pozwu o rozwód, a także w czasie trwania postępowania powinniśmy zorientować się jakie mamy możliwości, a tym samym jak powinny zostać sformułowane nasze żądania. Powyższe jest o tyle istotne, że fakultatywne orzeczenia Sądu rozpoznającego sprawę o rozwód są determinowane złożeniem przez strony odpowiednich wniosków w tym zakresie.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

06 marca 2019

Wyrok rozwodowy – elementy fakultatywne

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI