forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Podstawą dochodzenia roszczeń o zwrot kosztów leczenia zakażenia szpitalnego jest art. 444 § 1 k.c. Zgodnie z tym przepisem: "W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu".

 

W związku z powyższym, należy wskazać, iż pacjent który uległ zakażeniu ma prawo żądać, aby szpital "wyłożył z góry" kwotę niezbędną do leczenia skutków zakażenia. Przez to pojęcie należy rozumieć pozyskanie przez poszkodowanego środków finansowych niezbędnych do podjęcia leczenia przed zapadnięciem rozstrzygnięcia w przedmiocie należnego odszkodowania. Co istotne, uwzględnienie powyższego żądania uzależnione jest w zasadzie od spełnienia dwóch przesłanek:

1. ustalenia odpowiedzialności szpitala w przyszłości;

2. wykazania przez poszkodowanego, że suma, której wyłożenia z góry domaga się od szpitala jest sumą potrzebną na koszty leczenia zakażenia.

 

Szczególnego podkreślenia wymaga w tym miejscu fakt, że prawo do żądania wyłożenia kosztów leczenia "z góry" przysługuje niezależne od tego, czy poszkodowany dysponuje odpowiednimi środkami na pokrycie przedmiotowych kosztów leczenia, oraz czy jest ubezpieczony i może z tego tytułu uzyskać stosowne świadczenia.

 

Powyższe odnajduje pełne potwierdzenie w utrwalonej linii orzeczniczej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r.: "Okolicznością sprzeciwiającą się uwzględnieniu żądania poszkodowanego wyłożenia z góry przez zobowiązanego do naprawienia szkody sumy potrzebnej na koszty leczenia (art. 444 § 1 zd. 2 k.c.) nie jest wykazanie, że poszkodowany objęty jest finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych" (zob. wyrok SN z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt I CSK 384/07, OSP 2009, zeszyt 2, s. 138 i nast.).

 

Podobne stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 26 listopada 1991 r. stwierdzając, że: „Prawa żądania zwrotu lub wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia również poszkodowanego okoliczność, że korzysta on z prywatnego lecznictwa, jeżeli tylko wykazane zostanie, że niezbędne jest stosowanie takich metod leczenia, zabiegów czy środków, które nie wchodzą w zakres lecznictwa uspołecznionego lub do których dostęp jest wysoce utrudniony lub wiąże się z długim oczekiwaniem” (wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 26 listopada 1991 r., sygn. akt III APr 75/91, podobnie wyrok SN z dnia 26 czerwca 1969 r., sygn. akt II PR 217/69, OSNC 1970, nr 3, poz. 50).

 

Podsumowując, warto mieć na uwadze, iż pacjent który uległ zakażeniu szpitalnemu, może żądać, aby zobowiązany z tego tytułu szpital wyłożył z góry – tj. przed rozstrzygnięciem w przedmiocie należnego odszkodowania - sumę pieniężną niezbędną do pokrycia kosztów leczenia zakażenia.

 

Więcej na temat żądania przez poszkodowanego od szpitala zwrotu wszelkich kosztów związanych z procesem leczenia zakażenia szpitalnego znajduje się w artykule: Pokrycie przez szpital kosztów leczenia pacjenta wynikających z zakażenia w szpitalu

09 stycznia 2018

Wyłożenie przez szpital z góry pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia pacjenta w związku z zakażeniem w szpitalu

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI