forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

aby dowiedzieć się więcej

kliknij

BEZPŁATNE PORADY

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowcy oskarżeni o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., tj. prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu nie zawsze wiedzą, iż mogą ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Z mojej praktyki zawodowej wynika, iż często nietrzeźwy kierowca, na przesłuchaniu na Policji słyszy od policjanta, iż najkorzystniejszym rozwiązaniem jest samoukaranie w trybie art. 335 k.p.k. tj. wyrażenie zgody na karę zaproponowaną przez Prokuratora. 

Co to oznacza w praktyce? Powyższe oznacza, iż kierowca wyraża zgodę na skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Zazwyczaj kierowca słyszy propozycję kary grzywny lub pozbawienia wolności w zawieszeniu, kwotę 5.000 zł świadczenia pieniężnego oraz zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat

Czy takie rozstrzygnięcie jest korzystne? Co do zasady, to czy jest to rozstrzygnięcie korzystne, zależy w dużej mierze od okoliczności popełnienia przestępstwa przez pijanego kierowcę, w tym przy jakim stopniu nietrzeźwości kierowca popełnił przestępstwo. 

Dla przykładu:

Nietrzeźwy kierowca, który popełnił przestępstwo kierowania samochodem po alkoholu przy wyniku ok. 0,3 mg/l alkoholu (ok. 0,6 promila) będzie miał większe szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego, niż kierowca, u którego alkomat wskazał ponad 0,5 mg/l alkoholu, (ponad 1 promil). Jednakże nie można przesądzać, iż kierowca zatrzymany za jazdę po alkoholu przy wyniku ponad 0,5 mg/l nie ma szans na warunkowe umorzenie postępowania, gdyż to Sąd ocenia okoliczności sprawy i podejmuje decyzję czy w danej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia czy też brak jest podstaw.

 

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd rozpoznający sprawę w przypadku zaistnienia określonych przesłanek, o których będzie mowa poniżej, ma możliwość wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie na okres próby wynoszący od 1 roku do lat 3. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie jest to równoznaczne ze skazaniem, a w konsekwencji osoba, wobec której zapadł w/w wyrok nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym.

 

Ile wynosi zakaz prowadzenia samochodów przy warunkowym umorzeniu postępowania?

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania za jazdę po alkoholu Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu wobec nietrzeźwego kierowcy lub jeżeli uzna, że w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia od zakazu może orzec zakaz na okres 1 roku lub  2 lat

Natomiast w przypadku wydania wyroku skazującego za jazdę po alkoholu z art. 178a § 1 k.k. nietrzeźwemu kierowcy grozi utrata prawa jazdy na okres od 3 do 15 lat.

 

Kiedy nietrzeźwy kierowca może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania?

Z mojej praktyki zawodowej wynika, że sądy powszechne korzystają z instytucji warunkowego umorzenia postępowania przy stanie nietrzeźwości oskarżonego mieszczącego się w granicach od 0,26 mg/l do 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Należy jednak mieć na uwadze, iż każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie pod kątem wszystkich przesłanek warunkujących możliwość zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania. W związku z niniejszym, niewykluczone jest skorzystanie przez Sąd z w/w instytucji w sytuacji, w którym stężenie alkoholu w organizmie pijanego kierowcy przekracza wskazane powyżej wartości.

 

Ponadto jak wynika z art. 66 § 1 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, w przypadku, w którym:

 

  1. stopień społecznej szkodliwości czynu nie był znaczny -  przykładowo ma tu znaczenie czas, pora, jak również miejsce prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, rodzaj  pojazdu mechanicznego, którym nietrzeźwy kierowca podróżował, czy powodem zatrzymania był zagrażający manewr drogowy sprawcy przestępstwa czy zwykła rutynowa kontrola drogowa

  2. wina sprawcy nie była znaczna, tj. Sąd bierze pod uwagę  okoliczności, które skłoniły kierowcę do podjęcia decyzji o prowadzeniu pojazdu mechanicznego, pomimo spożytego alkoholu. 

  3. okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości -  W tym aspekcie należy zaznaczyć, że Sąd musi mieć pewność, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy potwierdza, iż oskarżony popełnił czyn zabroniony z art. 178a § 1 k.k., a sprawca nie kwestionuje faktu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, przykładowo przyznaje się do popełnienia w/w przestępstwa już na etapie postępowania przygotowawczego

  4. istnieje uzasadnione przypuszczenie, że kierowca, pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa, przy czym podstawą takiego przypuszczenia ma być ocena jego postawy, właściwości i warunków osobistych oraz dotychczasowego sposobu życia - w tej kwestii nie bez znaczenia jest wiek oskarżonego, jego sytuacja rodzinna, zawodowa, jak również działalność społeczna.

  5. kierowca jest niekarany za przestępstwo umyślneinnymi słowy, warunkiem koniecznym dla skorzystania z przedmiotowej instytucji jest niekaralność sprawcy za przestępstwo umyślne.

 

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości do 60.000,00 złotych wedle art. 43a § 1 k.k., jak również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 2. Wskazując na fakultatywność orzeczenia w/w obowiązków, należy podkreślić, że Sąd rozpoznający sprawę może orzec wobec oskarżonego niniejsze obowiązki, jednak ma również możliwość odstąpienia od ich orzeczenia, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z tym, składając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, oskarżony powinien dokładnie i szczegółowo uzasadnić wnioskowane przez siebie  odstąpienie przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, powołując się na konsekwencje np. w sferze zawodowej, majątkowej bądź rodzinnej w przypadku jego orzeczenia.

 

Kiedy kierowca może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

 

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego można złożyć:

 

  • już na etapie postępowania przygotowawczego (Prokurator może wedle art. 336 § 1 k.p.k. zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania);

 

  • na etapie sądowym (zaakcentowania wymaga okoliczność, że jeżeli oskarżony złoży przedmiotowy wniosek po doręczeniu aktu oskarżenia, przed wyznaczeniem terminu rozprawy głównej, Sąd ma możliwość wyznaczenia posiedzenia w przedmiocie rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego, w którym oskarżony ma prawo uczestniczyć).

 

29 sierpnia 2017

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

© Copyright 2017 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

PŁOCK

 

Kancelaria Adwokacka w Płocku
ul. Stary Rynek 13

09-400 Płock 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549