forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych: „Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego”.

 

Warunki przyjęcia przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkodę

 

Jak wskazuje art. 50 ust. 1 powoływanego powyżej aktu normatywnego: „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia”.

 

Zatem, aby doszło do wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, u którego rolnik wykupił ubezpieczenie OC, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy to rolnikowi będzie można przypisać winę za zaistniałe zdarzenie i powstałą na wskutek tego szkodę. Wina ta może przybrać postać zarówno postać:

 

  • działania, tj. wykonania przez rolnika jakichś czynności, które doprowadziły do szkody - np. spryskanie swoich upraw substancją, której opary zatruły zbiory sąsiedniego pola,

jak również

  • zaniechania, tj. niepodjęcia przez niego działań niezbędnych dla uniknięcia szkody - np. niezabezpieczenie złamanego konaru w sadzie, który spadając uderzył i ranił zwierzę ze stada sąsiada.

 

Drugim warunkiem odpowiedzialności rolnika - a co za tym idzie również zakładu ubezpieczeń – jest to, czy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest tzw. normalnym następstwem działania lub zaniechania rolnika. Szkoda jest normalnym następstwem wówczas, gdy jej wystąpienie w normalnym biegu rzeczy jest bardzo prawdopodobne i w danych okolicznościach można ją przewidzieć. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie tylko wówczas, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem zawinionego działania lub zaniechania rolnika.

 

Kolejnym warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że aby doszło do wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń, u którego rolnik wykupił ubezpieczenie OC, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy to rolnikowi będzie można przypisać winę za zaistniałe zdarzenie i powstałą na wskutek tego szkodę, pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą musi zaistnieć bezpośredni związek przyczynowy, czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa.

20 lutego 2018

W jakich przypadkach zakład ubezpieczeń społecznych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez rolnika?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI