forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

Co oznacza dla osoby skazanej uchylenie dozoru elektronicznego?

 

Uchylenie dozoru elektronicznego oznacza cofnięcie przez Sąd udzielonego wcześniej zezwolenia na wykonywanie przez osobę skazaną kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym - w systemie dozoru elektronicznego.

 

Jakie są konsekwencje uchylenia dozoru elektronicznego dla skazanego?

 

Na skutek uchylenia zezwolenia na dozór elektronicznego osoba skazana traci możliwość odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym – w systemie dozoru elektronicznego. To z kolei oznacza odbycie przez skazanego reszty kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym.

 

W postanowieniu o uchyleniu dozoru elektronicznego Sąd decyduje czy i w jakim zakresie zaliczyć osobie skazanej okres wykonywania kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym. W większości przypadków Sąd zalicza osobom skazanym na poczet kary pozbawienia wolności cały dotychczasowy okres dozoru elektronicznego od dnia rozpoczęcia dozoru elektronicznego (założenia nadajnika – bransolety elektronicznej) do dnia uchylenia dozoru elektronicznego.

 

Przykład: Jan Kowalski został skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 01.01.2017 r. Rozpoczął odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Po upływie 3 miesięcy, a więc w dniu 01.04.2017 r. Sąd Penitencjarny na wniosek kuratora sądowego wydał postanowienie o uchyleniu zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i zaliczył skazanemu na poczet kary 10 miesięcy pozbawienia wolności okres jej wykonywania w dozorze elektronicznym, czyli 3 miesiące. W tym samym dniu zdemontowano skazanemu nadajnik – bransoletę elektroniczną. To oznacza, że:

 

 1. skazany Jan Kowalski utracił możliwość odbycia pozostałej kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym

 2. skazany Jan Kowalski odbył z wymierzonej mu kary 10 miesięcy pozbawienia wolności 3 miesiące w systemie dozoru elektronicznego

 3. skazany Jan Kowalski odbędzie pozostałą karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zakładzie karnym

 4. Jan Kowalski nie będzie mógł ubiegać się ponownie o zezwolenie na odbycie tej samej kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym

 5. skazany Jan Kowalski może zaskarżyć postanowienie Sądu Penitencjarnego o uchyleniu dozoru elektronicznego do Sadu Apelacyjnego, a Sąd Apelacyjny może zmienić zaskarżoną decyzję Sądu Penitencjarnego i odstąpić od uchylenia skazanemu dozoru elektronicznego

 

Co się dzieje po uchyleniu dozoru elektronicznego?

 

Po uchyleniu zezwolenia na dozór elektroniczny Sąd Penitencjarny zarządza zdemontowanie nadajnika i stacji monitorującej z mieszkania skazanego i nakazuje doprowadzić skazanego do zakładu karnego, by tam odbył resztę kary pozbawienia wolności.

 

Czy skazany może zaskarżyć postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego?

 

Osoba skazana, której Sąd Penitencjarny uchylił zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym oraz ustanowiony przez niĄ obrońca może zaskarżyć postanowienie Sądu Penitencjarnego o uchyleniu dozoru elektronicznego do Sądu II Instancji, a więc do Sądu Apelacyjnego.

 

W wyniku rozpoznania zażalenia o uchyleniu dozoru elektronicznego Sąd Apelacyjny:

 

 1. utrzymuje w mocy decyzję Sądu Penitencjarnego,

  albo

 2. uchyla zaskarżone postanowienie o uchyleniu zezwolenia na dozór elektroniczny do ponownego rozpoznania,

  albo

 3. zmienia zaskarżone postanowienie Sądu Penitencjarnego i odstępuje od uchylenia skazanemu zezwolenia na dozór elektroniczny.

 

Czy postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego jest natychmiast wykonalne?

 

Zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym postanowienie Sądu Penitencjarnego, choć zaskarżalne, to jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że od razu po jego wydaniu Sąd zarządza zdemontowanie skazanemu nadajnika – bransolety elektronicznej oraz stacji monitorującej, a także powinien nakazać doprowadzenie skazanego do Zakładu Karnego.

 

Skazany, który chce zaskarżyć postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego powinien w zażaleniu wnieść również o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia o uchyleniu dozoru elektronicznego przez Sąd Odwoławczy do czasu rozpoznania zażalenia. Jeśli Sąd Apelacyjny wstrzyma wykonanie decyzji Sądu Penitencjarnego o uchyleniu dozoru elektronicznego do czasu rozpoznania zażalenia, to skazany nie zostanie doprowadzony do zakładu karnego aż do rozpoznania zażalenia na postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego.

 

Kiedy Sąd uchyla dozór elektroniczny?

 

Najczęstsze przyczyny uchylenia dozoru elektronicznego to:

 

 1. naruszanie przez osobę dozorowaną harmonogramu wykonywania kary w dozorze elektronicznym, czyli spóźnienia w powrocie do miejsca zamieszkania, opuszczanie miejsca zamieszkania poza okresami wskazanymi w harmonogramie wykonywania kary w dozorze elektronicznym,

 2. nie wywiązywanie się przez skazanego z nałożonych na niego w postanowieniu o dozorze elektronicznym obowiązków, np. obowiązku wykonywania pracy, obowiązku naprawienia szkody,

 3. uchylanie się przez osobę skazaną od kontaktu z kuratorem sądowym,

 4. popełnienie przez skazanego w okresie dozoru elektronicznego przestępstwa albo inne rażące naruszenie porządku prawnego,

 5. osadzenie osoby skazanej w zakładzie karnym w celu odbycia innej kary pozbawienia wolności.

 

Czy przed uchyleniem zezwolenia na dozór elektroniczny Sąd wysłuchuje skazanego?

 

Sąd Penitencjarny może wydać postanowienie o uchyleniu dozoru elektronicznego bez wcześniejszego wysłuchania skazanego. Wówczas wydaje postanowienie o uchyleniu dozoru na posiedzeniu niejawnym i doręcza ją skazanemu. Rodzi to dla skazanego bardzo niekorzystną sytuację, gdyż nie ma możliwości przedstawienia Sądowi swoich argumentów przed podjęciem decyzji o uchyleniu dozoru.

 

Sąd może zarządzić wysłuchanie skazanego przed podjęciem decyzji o uchyleniu dozoru elektronicznego. Wówczas wyznacza posiedzenie, na które wzywa skazanego. Zazwyczaj w tym posiedzeniu bierze udział także kurator sądowy. Jeśli skazany ustanowi obrońcę, to obrońca również bierze udział w posiedzeniu Sądu. Taka sytuacja jest o wiele korzystniejsza dla skazanego, umożliwia mu zapoznanie się z aktami sprawy, poznanie powodów, dla których Sąd rozważa uchylenie dozoru elektronicznego, umożliwia również skazanemu wysłanie pisemnego stanowiska – wniosku o nieuchylanie dozoru elektronicznego, a także zapewnia skazanemu i jego obrońcy możliwość przedstawienia na posiedzeniu Sądu argumentów przemawiających za nieuchylaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

 

Czy po uchyleniu dozoru elektronicznego można ponownie starać się o dozór elektroniczny?

 

W razie prawomocnego uchylenia dozoru elektronicznego skazany nie może się ubiegać o wykonanie tej samej kary pozbawienia wolności w dozorze elektronicznym

 

02 października 2017

UCHYLENIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI