forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

Osoby wykonujące zawód projektanta jako członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Polskiej Izby Architektów bez względu na formę organizacyjno-prawną, w ramach której wykonują swój zawód (umowa o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) są zobowiązani przystąpić do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia określony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe OC architektów i inżynierów budownictwa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

 

Wadliwość projektu budowlanego i wynikające z niego błędy takie jak niezgodność z normami, sztuką budowlaną czy przepisami prawa wiąże się z potencjalną odpowiedzialnością projektanta.

Odpowiedzialność projektanta regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 471 i n., zgodnie z którymi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji, gdy oprócz szkód w mieniu osób trzecich może dojść do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu tych osób mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, obok odpowiedzialności kontraktowej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Podstawy tej odpowiedzialności znajduje się w art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Warto wskazać, iż z uwagi na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej projektanta, zawsze mamy możliwość dochodzenia odszkodowania od projektanta lub z ubezpieczenia w ramach wykupionej polisy OC projektanta.

 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku

 

  • uznania roszczenia, które polega na tym, że w trakcie toczącego się postępowania ubezpieczyciel uznaje, że doszło do popełnienia błędu medycznego i wypłaca określoną kwotę tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia,

  • wydania prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Wyrok taki jest wydawany po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

  • na podstawie ugody sądowej lub pozasądowej. Zawsze istnieje możliwość ugodowego załatwienia sprawy pomiędzy powodem, a pozwanym - projektantem, czy też reprezentującym go ubezpieczycielem. Ugodę taką można zawrzeć przed rozpoczęciem procesu albo dopiero w jego trakcie.

 

Podsumowując, decydując się na pozwanie projektanta za szkody wyrządzone w związku z niezgodnością projektu budowlanego z normami, sztuką budowlaną czy przepisami prawa warto rozważyć pozwanie ubezpieczyciela w którym projektant ma wykupioną polisę OC.

 

 

 

08 listopada 2018

Ubezpieczenie OC projektanta

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI