forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Osoby wykonujące zawód Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego jako członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa bez względu na formę organizacyjno-prawną, w ramach której wykonują swój zawód (umowa o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) są zobowiązani przystąpić do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zakres ubezpieczenia określony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Ubezpieczenie obowiązkowe OC architektów i inżynierów budownictwa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

 

Nieprawidłowe kierowanie robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy i brak reakcji na w/w uchybienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prowadzi do solidarnej odpowiedzialności w/w, gdyż działają wówczas na szkodę Inwestora. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego winien w sytuacjach nieprawidłowego kierowania robotami budowlanymi przez Kierownika Budowy żądać dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

 

W sytuacji gdy zarówno Kierownik Budowy, jak i Inspektor Nadzoru swoim zachowaniem wyrządzają szkodę Inwestorowi, Inwestor może żądać naprawienia szkody zarówno od Kierownika Budowy jak i od Inspektora Nadzoru.

 

Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 471 i n., zgodnie z którymi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji, gdy oprócz szkód w mieniu osób trzecich może dojść do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu tych osób mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, obok odpowiedzialności kontraktowej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Podstawy tej odpowiedzialności znajduje się w art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Warto wskazać, iż z uwagi na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawsze mamy możliwość dochodzenia odszkodowania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub z ubezpieczenia w ramach wykupionej polisy OC projektanta.

 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w przypadku:

 

  • uznania roszczenia, które polega na tym, że w trakcie toczącego się postępowania ubezpieczyciel uznaje swoją odpowiedzialność i wypłaca określoną kwotę tytułem odszkodowania oraz zadośćuczynienia,

 

  • wydania prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Wyrok taki jest wydawany po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

 

  • na podstawie ugody sądowej lub pozasądowej. Zawsze istnieje możliwość ugodowego załatwienia sprawy pomiędzy powodem, a pozwanym – Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, czy też reprezentującym go ubezpieczycielem. Ugodę taką można zawrzeć przed rozpoczęciem procesu albo dopiero w jego trakcie.

 

Podsumowując, decydując się na pozwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za szkody wyrządzone w związku ze szkodą związaną ze źle wykonanymi robotami budowlanymi z normami, sztuką budowlaną czy przepisami prawa warto rozważyć przypozwanie ubezpieczyciela w którym Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma wykupioną polisę OC.

 

08 listopada 2018

Ubezpieczenie OC Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI