forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Użytkowanie nieruchomości wiąże się z koniecznością dbania o jej stan poprzez konserwacje i dokonywanie remontów. Zaniechania w tym względzie mogą być podstawą odpowiedzialności cywilnej w przypadku zniszczenia mienia lub szkód na zdrowiu lub życiu ludzi.

 

Szkody osób poszkodowanych w wyniku zawalenia się budowli lub jej części winny być naprawione, dlatego też poszkodowanym przysługują roszczenia o naprawienie szkody oraz zadośćuczynienie.

 

Powyższe wynika z brzmienia art. Art. 434.Za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba że zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie.”

 

Prawu cywilnemu są jednak znane przypadku w których w/w odpowiedzialność jest wyłączona.

 

W niniejszym, artykule poruszę kwestię wystąpienia siły wyższej i tego jaki ma ona wpływ na odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli w przypadku jej zawalenia lub oderwania się jej części.

 

Zarówno w doktrynie prawa, jak i judykaturze wskazuje się, iż siła wyższa stanowi:

  1. zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka,

  2. zdarzenie niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,

  3. zdarzenie, którego skutkom nie można zapobiec.

Mając na względzie powyższe ujęcie wskazać należy, iż samoistny posiadacz budowli, która się zawaliła lub której część się oderwała będzie zwolniony od odpowiedzialności cywilnej w przypadku:

  • działania sił przyrody np.: zawalenia się na skutek powodzi, trzęsienia ziemi, huraganów,

  • zaburzenia życia zbiorowego np.: prowadzonych działań wojennych, wystąpienia zamieszek,

  • akty władzy państwowej (akty władzy ustawodawczej lub administracyjnej, które czynią niemożliwym wykonanie danego zobowiązania).

Siła wyższa” nie doczekała w polskim systemie prawnym jednej, ogólnej definicji legalnej. Każdorazowo sąd rozpoznającą sprawę będzie rozstrzygał czy dane zdarzenie stanowiło wypadek siły wyższej. Ustalenie jej wystąpienia będzie stanowiło okoliczność egzoneracyjną, która wyłącza odpowiedzialność samoistnego posiadacza budowli w przypadku określonym w art. 434 kodeksu cywilnego.

 

08 listopada 2018

Siła wyższa jako okoliczność wyłączenia odpowiedzialności cywilnej samoistnego posiadacza nieruchomości

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI