forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W niniejszym artykule wskażę na przykładzie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2014 r. o sygn. Akt V ACa 868/13 jakie roszczenia przysługują Inwestorowi w przypadku wadliwego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę.

 

W stanie faktycznym w/w orzeczenia powódka wskazała, że zawarła z pozwanym umowę o roboty budowlane, której przedmiotem była budowa domu według projektu i zgodnie ze specyfikacją, nadto został ustalony termin wykonania prac. Do dnia wniesienia pozwu nie nastąpił odbiór końcowy budynku z uwagi na fakt, iż pozwany wykonał umowę w sposób wadliwy. Z opinii technicznej sporządzonej na zlecenie powódki wynika, że część robót wykonano niezgodnie z projektem, nadto w sposób nieprawidłowy. Przede wszystkim więźba dachowa została zrealizowana w sposób odbiegający od przewidzianego w projekcie tak pierwotnym jak i zmienionym przez inwestora. Nadto niewłaściwie dokonano przygotowania podłoża pod posadzką, co spowodowało jej osiadanie i pękanie ścian. Powódka wezwała pozwanego zarówno telefonicznie jak i pisemnie, w tym za pośrednictwem Powiatowego do wykonania prac naprawczych, wezwania okazały się bezskuteczne. Powódka jako podstawę prawną swojego roszczenia wskazała art. 568 § 1 i 2 k.c. odwołując się do instytucji rękojmi za wady fizyczne budynku.

 

Jednocześnie podniosła, że dochodzona pozwem kwota odpowiada szkodzie, jaką powódka poniosła w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego i koniecznością zlecenia robót naprawczych innemu podmiotowi.

Warto w tym miejscu przytoczyć tezę powołanego orzeczenia:

W razie wadliwego wykonania robót budowlanych inwestorowi przysługuje wybór co do sposobu uzyskania rekompensaty od wykonawcy. Może on realizować uprawnienie wynikające z rękojmi za wady fizyczne budynku (art. 636 lub 637 k.c. w zw. z art. 656 k.c.) lub dochodzić roszczenia odszkodowawczego w oparciu o przepisy regulujące odpowiedzialność kontraktową (art. 471 k.c.). Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki. Wybierając reżim odpowiedzialności z rękojmi za wady wierzyciel musi wykazać istnienie wad. Natomiast, jeśli wybrał reżim odpowiedzialności kontraktowej musi udowodnić istnienie przesłanek tej odpowiedzialności, tj. fakt nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, rodzaj i wysokość doznanej szkody oraz istnienie związku przyczynowego pomiędzy nienależytym wykonaniem umowy a szkodą.”

 

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące umowę o roboty budowlane nie zawierają szczególnych unormowań odnoszących się do wad fizycznych obiektu budowlanego i roszczeń z tytułu rękojmi odsyłając w tym zakresie do przepisów regulujących umowę o działo (art. 656 § 1 k.c.). Te ostatnie przepisy przewidują w razie wadliwego wykonania dzieła przez wykonawcę, różne grupy uprawnień dla zamawiającego, w zależności od tego, czy trwa jeszcze stosunek prawny łączący strony, czy też doszło do jego zakończenia.

 

Według art. 636 § 1 k.c., jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Z unormowania tego wynikają zatem następujące uprawnienia zamawiającego:

1) może on wezwać przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania dzieła i w tym celu wyznaczyć mu odpowiedni termin,

2) po bezskutecznym upływie tego terminu może:

a) odstąpić od umowy albo

b) powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt dotychczasowego wykonawcy.

 

Dokonany przez zamawiającego wybór jednego z wymienionych uprawnień jest wiążący, co oznacza, że nie może go zmienić w późniejszym okresie.

22 listopada 2018

Roszczenia przysługujące Inwestorowi w razie wadliwego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI