forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę oznacza, że po upływie określonego terminu przedawnienia osoba zobowiązana do zadośćuczynienia za krzywdę może skutecznie uchylić się od tego obowiązku. Jeżeli poszkodowany wniesie powództwo o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę po upływie terminu przedawnienia roszczenia, a pozwany podniesie w procesie cywilnym zarzut przedawnienia roszczenia, wówczas Sąd cywilny oddali powództwo nie badając jego merytorycznej słuszności.

 

Zgodnie z art. 442 § 1 k.c. roszczenia o zadośćuczynienie z czynów niedozwolonych co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat, od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednakże nie później niż z upływem lat 10 od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

Oznacza to, że termin przedawnienia biegnie od momentu, w którym osoba poszkodowana poweźmie informację o powstaniu szkody, bądź o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

 

np. W dniu 1 grudnia 2015 r. Janowi Nowakowi wybito szybę w samochodzie. Poszkodowany przez okno w domu widział, iż sprawcą zdarzenia był jego kolega. W związku z powyższym roszczenie o naprawienie szkody przedawni się z upływem 3 lat, a mianowicie 1 grudnia 2018 r.

 

Bez względu na to, w którym momencie poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie, która jest zobowiązana do jej naprawienia, roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę przedawnia się z upływem 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

 

np. Gdyby Jan Nowak dowiedział się o wybiciu tj szyby w dniu 2 grudnia 2025 r. to nie będzie mógł dochodzić naprawienia tej szkody, gdyż upłynęło ponad 10 lat od zdarzenia.

 

Wyjątkiem od powyższej zasady jest przypadek, w którym osoba małoletnia dozna krzywdy. W tej sytuacji zgodnie z art. 442 § 4 k.c. bieg terminu przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia, w którym małoletni uzyska pełnoletniość.

 

Termin przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę, jest inny, jeżeli czyn za który domagamy się zadośćuczynienia stanowi jednocześnie przestępstwo (zbrodnię lub występek). W tej sytuacji zgodnie z art. 442 § 2 k.c. termin przedawnienia roszczenia wynosi aż 20 lat od chwili popełnienia czynu niedozwolonego – przestępstwa. Oznacza to, że nie ważne jest kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

 

Sąd cywilny w toku procesu cywilnego może ustalić zgodnie z przepisami prawa karnego, czy czyn sprawcy stanowił przestępstwo. Nie jest w tym celu niezbędne skazanie sprawcy w toku procesu karnego. Jeżeli natomiast wobec sprawcy toczyło się postępowanie karne i sprawca został skazany prawomocnym wyrokiem to Sąd cywilny jest związany rozstrzygnięciem Sądu karnego.

 

W postępowaniu cywilnym bieg przedawnienia roszczenia przerywa każda czynność dokonana przed sądem lub innym organem zajmującym się rozpoznawaniem spraw. Taką czynnością jest właśnie wniesienie pozwu o zadośćuczynienie. Każde przerwanie biegu przedawnienia skutkuje tym, że termin przedawnienia roszczenia biegnie na nowo od momentu jego przerwania (art. 124 k.c.). Natomiast w prawie karnym fakt prowadzenia przez organy ścigania postępowania karnego wobec sprawcy nie przerywa biegu terminu przedawnienia roszczeń.

Należy również pamiętać, że termin przedawnienia nie może zostać skrócony ani wydłużony przez jakąkolwiek czynność prawną (art. 119 k.c.).

 

 

 

07 września 2017

PRZEDAWNIENIE ROSZCZENIA O ZADOŚĆUCZYNIENIE

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI