forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, bezpłatne porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu.   Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w.   Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który
26 stycznia 2018
Zgodnie z art. 182a k.k.w. kierowca po upływie połowy okresu zakazu prowadzenia pojazdów, a w przypadku dożywotniego zakazu po upływie 10 lat, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o tzw.

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Prowadzenie pojazdu pomimo cofniętych uprawnień stanowi przestępstwo z art. 180a k.k. Zgodnie z art. 180a k.k. kierowca popełnia w/w przestępstwo, wówczas gdy prowadzi pojazd mechaniczny mimo decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Sprawcą tego przestępstwa może być wyłącznie kierowca, który posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi, a któremu te uprawnienia zostały cofnięte przez właściwy organ administracji publicznej.

 

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu mimo cofniętych uprawnień kierowcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do lat 15.

 

Innymi słowy, nie popełnia przestępstwa prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. osoba, która nigdy nie nabyła uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Natomiast osoba taka popełnia wykroczenie z art. 94 § 1 k.w. tj. prowadzenie pojazdu bez uprawnienia.

 

Kto wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień?

 

Organami właściwymi do wydania decyzji o cofnięciu uprawnień są:

 • starosta,

 • dowódca jednostki wojskowej,

  albo

 • marszałek województwa.

 

Natomiast zgodnie z art. 103 ustawy o kierujących pojazdami właściwy organ wydaje decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, wówczas gdy:

 1. na podstawie orzeczenia psychologicznego stwierdzono u kierowcy istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 2. kierowca utracił kwalifikacje na podstawie wyniku egzaminu państwowego

 3. kierowca nie zgłosił się we wskazanym terminie na egzamin państwowy

 4. kierowca ponownie przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny,

 5. kierowca popełnił w okresie próbnym trzy wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jedno przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 6. orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów.

 

 

Przestępstwo prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień z art. 180a k.k. można popełnić jedynie z winy umyślnej, w postaci zamiaru bezpośredniego, jak i ewentualnego. Powyższe oznacza, że kierowca musi mieć świadomość, że została wydana wobec niego decyzja właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Innymi słowy, kierowca który nie miał wiedzy, że wydano wobec niego decyzję o cofnięciu uprawnień, nie popełnia przestępstwa z art. 180a k.k.

Dla przykładu: Decyzja starosty o cofnięciu uprawnień została przesłana na błędny adres, a co za tym idzie kierowca nie miał możliwości zapoznać się z jej treścią, a tym samym nie miał wiedzy, że zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Podsumowując kierowca popełnia przestępstwo z art. 180a k.k., wówczas gdy prowadzi pojazd mechaniczny mimo decyzji organu o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. W związku z powyższym, aby kierowcy można było przypisać winę za przestępstwo z art. 180a k.k., musi on mieć świadomość, iż została wydana wobec niego decyzja cofająca uprawnienia, a pomimo to nadal kieruje pojazdami.

 

25 września 2017

PROWADZENIE POJAZDU MIMO COFNIĘTYCH UPRAWNIEŃ

© Copyright 2018 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WROCŁAW

 

Kancelaria Adwokacka we Wrocławiu
ul. Rynek 7

50-106 Wrocław 
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

KRAKÓW

 

Kancelaria Adwokacka w Krakowie
ul. ks.bp. W. Bandurskiego 66 lok.5

31-515 Kraków 
fil@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 577

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5, 02-916 Warszawa

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
tel./fax  22/ 629 00 36
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI

ŁÓDŹ

 

Kancelaria Adwokacka w Łodzi
ul. Sienkiewicza 59

90-009 Łódź
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

GDAŃSK

 

Kancelaria Adwokacka w Gdańsku
ul. Czopowa 14/20

80-882 Gdańsk
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549

POZNAŃ

 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu
ul. Mostowa 27

61-854 Poznań
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 502 879 549