forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Kierowanie samochodem po alkoholu przez kierowcę nie karanego dotąd za to przestępstwo jest zagrożone, zgodnie z art. 178a § 1 k.k., karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Jednak powyższy przepis dotyczy typu przestępstwa w typie podstawowym, typ kwalifikowany został ujęty w art. 178a  § 4 k.k.

 

Zgodnie z art. 178a:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 

 

Warunkiem poniesienia surowszej odpowiedzialności karnej z art.178a § 4 k.k. jest uprzednia karalność nietrzeźwego kierowcy za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego aktualna w dacie wydania przez Sąd wyroku skazującego, a więc wcześniejsze prawomocne skazanie za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. lub  173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k.

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 4 k.k. popełnia nadto kierowca, co do którego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.

 

Powyższe oznacza, iż nie popełnia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k:

  • kierowca  prawomocnie skazany za wykroczenie prowadzenia pojazdu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.,
  • kierowca, co do którego nastąpiło zatarcie skazania za czyny z art. 178a § 1 k.k. lub  173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k.,
  • kierowca, co do którego upłynął orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Fakt zatarcia wcześniejszego skazania za przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 k.k. wyklucza możliwość przyjęcia kwalifikacji omawianego czynu.

 

Jaka kara grozi za ponowne kierowanie samochodem po alkoholu? 

 

Artykuł  178a §4 k.k. przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Orzeczenie kary pozbawienia wolności za ponowne przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest zatem obligatoryjne.

 

Warto jednak wskazać, iż w myśl art. 69 § 1 k.k Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 1 roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Powyższe oznacza, iż nietrzeźwy kierowca oskarżony o czyn  z art. 178a §4  k.k. w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku może liczyć na warunkowe zawieszenie jej wykonania, pod warunkiem, iż wcześniej tj. w momencie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Nadto Sąd zawieszając wykonanie kary bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Warto dodać, iż § 4 art. 69 k.k. w odniesieniu do sprawców przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. wprowadza dodatkowe kryterium, którym jest szczególnie uzasadniony przypadek.

Jeżeli wyrok skazujący kierowcę na karę pozbawienia wolności za poprzednie prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu z art.178a § 1 k.k. nie uległ zatarciu do zakończenia postępowania karnego o ponowną jazdę samochodem w stanie nietrzeźwości z art.178a § 4 k.k., to jedyną możliwością, aby Sąd nie orzekał wobec nietrzeźwego kierowcy kary bezwzględnego więzienia, to zastosowanie przez Sąd art. 37a k.k., który mówi o tym, że jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą 8 lat, Sąd może zamiast tek kary orzec karę grzywny lub karę ograniczenia wolności.

 

Podsumowując powyższe wskazać należy, iż popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. nie zawsze wiąże się z bezwzględną karą pozbawienia wolności, istnieje bowiem możliwość jej zawieszenia przy zaistnieniu warunków wskazanych w art. 69 k.k lub na podstawie art. 37a k.k.

 

Ile wynosi zakaz prowadzenia pojazdów za przestępstwo z art. 178a § 4 k.k.?

 

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio:

  • w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k., chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony wyjątkowymi okolicznościami, wtedy orzeka zakaz na okres od 3 do 15 lat.
  • w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. i nawet wystąpienie w sprawie szczególnych okoliczności, nie będzie miało wpływu na decyzję Sądu, który obligatoryjnie będzie musiał orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

 

Dodatkową sankcją jaka jest nakładana na sprawcę przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. jest obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości co najmniej 10.000 zł aż do maksymalnie 60.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, co wynika z treści art. 43 § 1 i 2 k.k. Świadczenie ma charakter obligatoryjny, zatem Sąd musi nałożyć w/w kwotę w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a§4.

 

31 sierpnia 2017

PONOWNE KIEROWANIE SAMOCHODEM PO ALKOHOLU Z ART. 178A § 4 K.K.

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI