POLITYKA PRYWATNOŚCI

 §1. Definicje

 

Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia oznaczają:

  • Cookies – oznaczają dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;

  • Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora, dostępną pod domeną: poradnik-adwokata.pl;

  • Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony internetowej: poradnik-adwokata.pl.

 

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę, uprawnienia Użytkowników  

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest będąca przedsiębiorcą Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Okrężna 11A (kod pocztowy 02-916 Warszawa), wpisana do CEIDG, posiadająca numer NIP 7272560165, numer REGON 145939325, adres poczty elektronicznej: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl, tel: +48 22/ 629 00 36.

 

2.    Dane osobowe Użytkowników chronione są przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

3.    Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. 

 

4.    Adres e-mail Użytkownika podany podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub też przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie Serwisu.

 

5.  Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką Mariusz Stelmaszczyk.

 

6.    Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. W celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą mailową (na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 1) albo telefonicznie (na numer telefonu wskazany w ust. 1) bądź listownie (na adres korespondencyjny Administratora: ul. Okrężna 11A, 02-916 Warszawa).     

 

7.    W przypadku korzystania z linków odsyłających do niezależnych od serwisu stron internetowych, w szczególności odsyłających do strony internetowej youtube, facebook lub twitter, należy sprawdzić w zasadach polityki prywatności tych stron internetowych informacje o sposobie wykorzystania przez te strony plików cookies, gdyż może się on różnić od sposobu w jaki pliki cookies wykorzystuje strona internetowa adwokat-stelmaszczyk.pl.

 

§3. Pliki cookies

 

1.     Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym i analitycznym. Pliki te stosowane są w celu:

  • monitorowania, rozwoju i poprawy strony internetowej poradnik-adwokata.pl

  • dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

2.    Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies.

 

 

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI