ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DROGOWY

08 września 2017
Zadośćuczynienie za krzywdę ma na celu ochronę interesów osób poszkodowanych na skutek czynu niedozwolonego. Jakie zatem są kwoty przyznawanego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę? Poniżej przedstawiamy
07 września 2017
Przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie za krzywdę oznacza, że po upływie określonego terminu przedawnienia osoba zobowiązana do zadośćuczynienia za krzywdę może skutecznie uchylić się od tego
07 września 2017
Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę jest pod pewnymi warunkami zbywalne i dziedziczne.   Powyższe oznacza, że sprawca szkody niemajątkowej nie zostanie zwolniony od odpowiedzialności pomimo śmierci
07 września 2017
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody uregulowane zostało w art. 362 k.c., który stanowi: „Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej
07 września 2017
Kwota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę jest trudna do określenia, gdyż szkoda niemajątkowa nie podlega wycenie i nie może być wyrażona w pieniądzu. Przepisy kodeksu cywilnego
07 września 2017
Zasada słuszności stanowi podstawę odpowiedzialności w wyjątkowych wypadkach, kiedy nie jest możliwe uzyskanie odszkodowania na zasadach winy i ryzyka. Ma ona zatem zawsze znaczenie posiłkowe.
07 września 2017
Jedną z zasad odpowiedzialności cywilnej jest zasada ryzyka. Jest ona uzupełnieniem odpowiedzialności na zasadzie winy. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest związana z używaniem niebezpiecznych urządzeń,
07 września 2017
Naczelną zasadą odpowiedzialności deliktowej jest zasada winy. Polega ona na tym, że za szkodę odpowiada podmiot, którego zawinione zachowanie spowodowało tę szkodę. Przy oparciu odpowiedzialności
07 września 2017
Aby można było dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę muszą zostać spełnione określone przesłanki. Jedną z nich jest wystąpienie zdarzenia będącego źródłem szkody niemajątkowej. Zdarzenie
07 września 2017
Kodeks cywilny nie zawiera ustawowej definicji szkody. Przyjmuje się jednakże, że szkodą jest każdy uszczerbek w chronionych prawnie dobrach bądź interesach poszkodowanego, powstały wbrew jego

PORADNIK ADWOKATA

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI