forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

 

W zależności od rodzaju uszczerbku mogącego powstać na skutek czynów niedozwolonych po stronie osoby poszkodowanej, wyróżniamy dwie kluczowe instytucje mające na celu ochronę ich interesów, a mianowicie odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

RÓŻNICA MIĘDZY ODSZKODOWANIEM A ZADOŚĆUCZYNIENIEM

 

Odszkodowanie służy naprawieniu szkody o charakterze majątkowym, która cechuje się tym, że jej wartość jest możliwa do określenia w formie pieniężnej. Szkoda ma charakter majątkowy, jeżeli uszczerbek powstaje bezpośrednio w tych dobrach, jak również wówczas, gdy uszczerbek dotyczy bezpośrednio osoby poszkodowanego, a dalszym skutkiem jest strata w dobrach majątkowych (skutkiem bezpośrednim jest utrata zdrowia, natomiast dalszym skutkiem jest utrata dochodów). Zatem szkoda jest realną stratą w dobrach poszkodowanego. Odszkodowanie powinno stanowić równowartość jej rzeczywistej wartości majątkowej. Szkoda posiada wartość majątkową, bądź jej wartość można oszacować. Odszkodowanie, którego celem jest zaspokojenie szkody majątkowej, pełni zatem funkcję rzeczywistej rekompensaty i służy wyrównaniu doznanego uszczerbku w aspekcie finansowym.

 

Zadośćuczynienie jest natomiast roszczeniem, które przysługuje poszkodowanemu celem wyrównania szkody o charakterze niemajątkowym (krzywda). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 lutego 2000 roku wskazał, iż „Krzywda wynagradzana zadośćuczynieniem pieniężnym, uregulowanym w art. 445 k.c., jest szkodą niemajątkową (…) (wyrok SN z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. akt III CKN 582/98). Zadośćuczynienie pieniężne jest przyznawane jako rekompensata majątkowa za doznane cierpienia psychiczne i fizyczne wynikające z naruszenia dóbr osobistych lub śmierci najbliższego członka rodziny. Ma wynagradzać wyłącznie krzywdę, a nie obejmuje swoim zakresem reperkusji majątkowych pojawiających się jako skutek zdarzenia. Zadośćuczynienie jest instytucją, która może przysługiwać tylko w przypadku wystąpienia szkody na osobie. Kompensuje ono jednorazowo całą krzywdę wywołaną zdarzeniem stanowiącym podstawę odpowiedzialności. W tym znaczeniu obejmuje szkodę niemajątkową – przejściową lub trwałą oraz szkodę przyszłą. Ustąpienie doznawanych cierpień nie niweczy roszczenia, chyba że po upływie przedawnienia obowiązany uchyli się od zaspokojenia. Sąd ustala wysokość zadośćuczynienia indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności mających wpływ na rozmiar doznanej szkody.

Najważniejszą różnicą pomiędzy odszkodowaniem i zadośćuczynieniem, jest to, że w przy szkodzie niemajątkowej trudno jest mówić o możliwości jej finansowego wyrównania. Przy tego rodzaju uszczerbkach niemożliwe jest jednoznaczne oszacowanie ich wartości, gdyż dla każdego poszkodowanego jego cierpienia bądź też straty moralne będą miały inną wartość. Nie oznacza to jednak, że szkoda ta nie jest świadczeniem pieniężnym i nie może stanowić rekompensaty doznanych przez pokrzywdzonego strat o charakterze niemajątkowym.

Zaakcentować należy, iż nic nie stoi na przeszkodzie, aby poszkodowany w związku z tym samym zdarzeniem żądał zaprawienia szkody zarówno majątkowej, jak również niemajątkowej.

 

07 września 2017

ODSZKODOWANIE A ZADOŚĆUCZYNIENIE

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI