forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Geodeci zajmują się pomiarami na działek i gruntów pod wszelkiego rodzaju budowle, w tym budowę dróg i autostrad. Wykonują oni również mapy do celów projektowych, sporządzają niezbędną dokumentację, mogą też urządzać tereny rolne lub leśne.


Geodeta zobowiązany jest wykonywać swoje czynności z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Naruszenie obowiązków geodety i wyrządzenie szkody Inwestorowi może być podstawą odpowiedzialności cywilnej, zawodowej, a także karnej.

Odpowiedzialność zawodowa geodety wynika z ustawy z dnia 17 maja 1979 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przesłanki tej odpowiedzialności oraz postępowanie dyscyplinarne opisane są w artykułach 46 i następne wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 46 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną jeżeli wykonuje swoje zadania:

  • Z naruszeniem przepisów prawa;

  • Nie dochowując należytej staranności;

  • Niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • Upomnienie;

  • Nagana;

  • Zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

 

W razie wymierzenia kary odebrania uprawnień zawodowych, ponowne ich uzyskanie możliwe jest po upływie trzech lat.

Zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organ orzekający wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. Ponadto przy wymiarze kary uwzględnia się motywy i sposób działania, okoliczności działania i zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.

Karę zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych można wymierzyć tylko w przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Natomiast najsurowsza karę, czyli odebranie uprawnień zawodowych, wymierza się w przypadku określonym w art.46a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.

Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte najpóźniej w ciągu trzech lat od chwili popełnienia czynu. Jeżeli czyn geodety stanowi przestępstwo, to przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w kodeksie karnym. Kara może być wymierzona geodecie maksymalnie w ciągu pięciu lat od czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne wszczynane jest na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Pełni on funkcję oskarżyciela w postępowaniu. Tym samym, jeżeli Inwestor chce pociągnąć geodetę do odpowiedzialności zawodowej powinien się zwrócić do wojewódzkiego inspektora lub Głównego Geodety Kraju. W przypadku uznania za zasadne argumentów Inwestora postępowanie dyscyplinarne jest wszczynane przez rzecznika dyscyplinarnego.

19 listopada 2018

Odpowiedzialność zawodowa geodety

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI