forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jako pełniący samodzielną funkcję techniczną w budownictwie jest odpowiedzialny za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Do tych należy w szczególności reprezentacja Inwestora na budowie, sprawowanie kontroli nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych przez wykonawcę i zgłaszanie ewentualnych nieprawidłowości. Za nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków wynikających z umowy zawartej z Inwestorem ponosi odpowiedzialność.

 

Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego regulują przepisy kodeksu cywilnego – art. 471 i n., zgodnie z którymi dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji, gdy oprócz szkód w mieniu osób trzecich może dojść do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu tych osób mamy do czynienia z kolejnym rodzajem odpowiedzialności cywilnej, obok odpowiedzialności kontraktowej, z odpowiedzialnością cywilną deliktową. Podstawy tej odpowiedzialności znajduje się w art. 415 k.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. Warto wskazać, iż z uwagi na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawsze mamy możliwość dochodzenia odszkodowania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub z ubezpieczenia w ramach wykupionej polisy OC projektanta.

 

Zasady odpowiedzialności inspektora nadzoru inwestorskiego

 

Odpowiedzialność inspektora nadzoru inwestorskiego z reguły wchodzi w grę w sytuacji gdy zrealizowany obiekt posiada usterki lub prace realizowane są ze zwłoką.

 

Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego wyklucza możliwość poniesienia przez niego odpowiedzialności za wady obiektu czy jego nieterminową realizację. Wyłącznie nieprawidłowa realizacja obowiązków przez inspektora może stanowić podstawę jego odpowiedzialności wobec inwestora. Jest to odpowiedzialność ogólna, za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z inwestorem ( a więc odpowiedzialność z art. 471 i następne kodeksu cywilnego.) Ogólna odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego względem Inwestora oznacza:

  • obowiązek naprawienia szkody jaką poniósł Inwestor w związku z nieprawidłowo wykonanymi pracami budowlanymi,

  • utratę części wynagrodzenia jakie przysługiwałoby Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w przypadku prawidłowego zrealizowania umowy,

  • możliwość dochodzenia od Inwestora Nadzoru Inwestorskiego kar umownych w przypadku ich zastrzeżenia w umowie łączącej go z Inwestorem

 

Oprócz wyżej wymienionej odpowiedzialności, Inspektor Nadzoru Budowlanego może ponosić również odpowiedzialność zawodową, a nawet karną.

 

26 listopada 2018

Odpowiedzialność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed Inwestorem

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI