forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

W przypadku szpitali niepublicznych podstawą świadczenia usług medycznych jest umowa zawarta między szpitalem a pacjentem. Odpowiedzialność szpitala prywatnego ma zatem charakter odpowiedzialności kontraktowej, a jej podstawą jest art. 471 k.c.

 

W myśl powołanego przepisu: "Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi".

 

W świetle powyższego można zatem zauważyć, że odpowiedzialność prywatnego szpitala prywatnego za zakażenie pacjenta wynika z nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług medycznych.

 

Wartym uwagi jest fakt, iż rozróżnienie wskazanych powyżej podstaw odpowiedzialności odszkodowawczej ma istotne znaczenie w kontekście reguł dowodzenia, w toku postępowania o odszkodowanie za zakażenie szpitalne.

 

Zgodnie z ogólną regułą dowodową, wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a więc na poszkodowanym pacjencie. Innymi słowy, jeżeli pacjent chce skutecznie wyegzekwować od szpitala należne mu odszkodowanie musi przedstawić stosowne dowody potwierdzające odpowiedzialność szpitala za doznaną przez niego szkodę.

 

Powyższe, oznacza, że w przypadku odpowiedzialności deliktowej (ponoszonej co do zasady przez szpital publiczny) pacjent, jest w gorszej sytuacji procesowej, bowiem musi udowodnić winę po stronie pozwanego szpitala, co w praktyce rodzi poważne trudności.

 

W przypadku natomiast odpowiedzialności kontraktowej (ponoszonej przez szpitale prywatne), pacjent nie musi wykazywać winy szpitala, wystarczy że udowodni powstałą szkodę i wykaże, że między nią a zachowaniem szpitala istnieje związek przyczynowy.

 

Wskazać w tym miejscu ponadto należy, iż z treści art. 471 k.c. regulującego odpowiedzialność kontraktową wynika, że pozwany szpital, pomimo wykazania przez pacjenta przesłanek odpowiedzialności szpitala, nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej, jeśli udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie łączącej go z pacjentem umowy, było następstwem okoliczności, za które szpital nie ponosi winy.

 

Można zatem zauważyć, że w przypadku odpowiedzialności kontraktowej, mamy do czynienia z częściowym odwróceniem ciężaru dowodu. W sytuacji, gdy pozwany szpital prywatny nie udowodni, że szkoda jaką poniósł pacjent, jest następstwem okoliczności za które nie ponosi on odpowiedzialności, wówczas Sąd uwzględni powództwo i zasądzi na rzecz poszkodowanego pacjenta stosowne odszkodowanie.

 

Zauważyć zatem należy, że odpowiedzialność kontraktowa, będąca domeną szpitali prywatnych, zakłada aktywność dowodową także po stronie pozwanego szpitala, poprzez wprowadzenie warunku uwolnienia się od odpowiedzialności odszkodowawczej w wyniku udowodnienia braku zawinienia w powstałej u pacjenta szkodzie.


 

10 stycznia 2018

Odpowiedzialność prywatnego szpitala za zakażenie pacjenta

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI