forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Istotą umowy o roboty budowlane jest oddanie przewidzianego w umowie obiektu, zgodnie z projektem, ale również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Tym samym wykonawca winien baczyć na wszelkie pojawiające się podczas wykonywania prac nieprawidłowości i odpowiednio na nie reagować. Ignorowanie pojawiających się odstępstw od projektu czy błędów w sztuce budowlanej może skutkować późniejszą odpowiedzialnością wykonawcy robót budowlanych.

 

W takiej sytuacji Inwestor może na podstawie art. 636§1 k.c. wezwać wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie i dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy.

 

Warto wskazać, iż w/w uprawnienie wynika z odesłania art. 656§1 k.c., który w zakresie skutków opóźnienia się przez wykonawcę z rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu odsyła do przepisów o umowie o dzieło.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć tezę wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie o sygn. Akt V ACa 88/09:

2. Jeżeli wykonawca na żądanie inwestora w wyznaczonym mu terminie nie zmieni wadliwego sposobu wykonania robót budowlanych, to inwestor nie może żądać upoważnienia przez sąd do powierzenia lub dalszego wykonania robót (art. 480 § 1 k.c.) skoro bez takiego upoważnienia jest uprawniony do zastępczego wykonania zobowiązania.

3. Gdy przed odebraniem robót budowlanych inwestor stwierdzi wadliwe ich wykonanie to służy mu uprawnienie do żądania od wykonawcy zmiany sposobu wykonania robót w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 636 § 1 k.c. Niewykonanie powyższego żądania i wykonywanie w dalszym ciągu robót w sposób wadliwy oznacza, iż wykonawca wykonuje swoje zobowiązanie w sposób nienależyty a inwestorowi służą uprawnienia szczególne przewidziane w art. 636 § 1 k.c. tj. uprawnienie do odstąpienia od umowy lub uprawnienie powierzenia poprawienia lub dalszego wykonania robót innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. Przyznanie takich szczególnych uprawnień inwestorowi w sytuacji wadliwego lub sprzecznego z umową wykonania robót budowlanych oznacza, iż nie mają do tej sytuacji zastosowania przepisy ogólne o skutkach niewykonania zobowiązania, w tym art. 480 § 1 k.c.

Podsumowując, wykonawca robót budowlanych musi na każdym ich etapie baczyć, aby były wykonywane zgodnie z umową, projektem i zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli takie się ujawnią, to musi odpowiednio na nie zareagować. Ignorowanie problemów może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej, obniżenia należnego wynagrodzenia, odstąpienia od umowy przez Inwestora lub nawet powierzenia dokończenia prac innemu wykonawcy na koszt pierwotnego wykonawcy.

 

 

21 listopada 2018

Obowiązki wykonawcy w związku z wykonywanie umowy o roboty budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI