forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podstawowym aktem pranym traktującym o obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Artykuł 44 wspomnianej ustawy stanowi, iż: „Rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego”.

 

Kim jest rolnik w rozumieniu ustawy?

 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 12 UbezpObowU rolnik jest to osoba fizyczna, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne. Ustawodawca nie wymaga, by rolnik faktycznie prowadził działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 ustawy z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). Dla powstania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia istotny jest sam fakt posiadania gospodarstwa rolnego.

 

W związku z powyższym, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia nie dotyczy firm zajmujących się działalnością rolniczą typu: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych, spółek z o.o. czy spółek akcyjnych.

 

Czym jest gospodarstwo rolne?

 

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych pojęcie gospodarstwa rolnego znajduje swą definicję w art. 2 pkt 12 UbezpObowU wskazując, iż jest to „obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

 

Każde gospodarstwo rolne w powyżej przedstawionym znaczeniu winno być ubezpieczone. Oznacza to, że w dniu kupna lub odziedziczenia nowego gospodarstwa rolnego powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia. Obowiązek ten nie powstaje w sytuacji, gdy poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe, a ono jeszcze nie wygasło. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Jednak fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Należy również zauważyć, że obowiązek poinformowania o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym gospodarstwo), a nie na kupującym. W przypadku jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela, wówczas w ciągu 30 dni od daty zakupu gospodarstwa musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej.Obowiązkiem rolnika jest wykupienie ubezpieczenia OC i ubezpieczenia budynków rolniczych. Obowiązkiem firmy ubezpieczeniowej jest natomiast pokrycie strat w ubezpieczonym majątku, powstałych na skutek zdarzeń objętych zakresem polisy.

 

Polisa jest zawierana na okres 12 miesięcy. Rolnik nie jest jednak zobowiązany płacić ubezpieczenia z góry na cały rok, ponieważ często towarzystwa rozkładają składki za ubezpieczenie na raty. Jeżeli rolnik miał wykupioną roczną polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia na rok kolejny i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy takie ubezpieczenie uważa się za zawarte na rok kolejny. 

 

Cel ubezpieczenia

 

Celem obowiązkowego ubezpieczenia jest zapewnienie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Trzeba pamiętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. Pośrednio jednak ubezpieczenie chroni także rolnika, członków jego rodziny i osoby wspólnie prowadzące gospodarstwo, ponieważ to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty.

 

Podsumowując należy stwierdzić, że każda osoba fizyczna będąca rolnikiem i posiadająca gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy zobowiązana jest do ubezpieczenia swojego gospodarstwa rolnego. Polisy ubezpieczeniowe zawierane są na 1 rok. Po tym czasie można przedłużyć ubezpieczenie w tej samej firmie, bądź, miesiąc przed końcem terminu na jaki polisa została zawarta, można złożyć wypowiedzenie dotychczasowej firmie ubezpieczeniowej i następnie zawrzeć umowę z innym ubezpieczycielem. Należy również zauważyć, że jeżeli rolnik miał wykupioną roczną polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia na rok kolejny i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy takie ubezpieczenie uważa się za zawarte na rok kolejny.

 

15 lutego 2018

Na czym polega i co obejmuje ubezpieczenie OC rolnika?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI