forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Każda osoba fizyczna będąca rolnikiem i posiadająca gospodarstwo rolne zobowiązana jest do ubezpieczenia swojego gospodarstwa rolnego. Od 1 stycznia 2004 r. podstawowym aktem pranym traktującym o obowiązkowym ubezpieczeniu OC rolników jest ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie zapewnienia wypłacenie odszkodowania osobom, które poniosły szkodę w związku z posiadanym przez rolnika gospodarstwem rolnym. Trzeba pamiętać, że osobą trzecią nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo, czy też pracownicy rolnika. OC rolnika to zatem ubezpieczenie, które nie dotyczy bezpośrednio jego samego. Ubezpieczenie chroni go jednak w sposób pośredni, ponieważ w przypadku wyniknięcia szkody, to zakład ubezpieczeń zrekompensuje poszkodowanemu poniesione straty. Konsekwencją tego jest fakt, iż to firma ubezpieczeniowa a nie rolnik będzie zobowiązany do wypłacenia odszkodowania osobie, u której wynikła szkoda w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem rolnym.

 

Na czym polega odpowiedzialność cywilna rolnika

 

Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

 

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze. Ubezpieczenie będzie zatem obejmować również szkody powstałe w związku z użytkowaniem do celów posiadanego gospodarstwa rolnego pojazdów. Należy również zauważyć, iż w przypadku dysponowania przez rolnika ubezpieczeniem OC, nie musi on już wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego na pojazdy wolnobieżne.

 

Jakie szkody i jakie odszkodowanie?

 

Szkody wynikłe z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego mogą powodować:

  • śmierć osoby trzeciej,
  • rozstrój jej zdrowia,
  • utratę, zniszczenie lub uszkodzenie jej mienia osoby trzeciej.

 

Zgodnie ze wskazaniami art. 36 ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Artykuł ten wskazuje, iż suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

 

W konsekwencji zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie tylko do tej kwoty i w przypadku jej wyczerpania zakład ubezpieczeń nie będzie już zobowiązany do dalszych wypłat. Wówczas poszkodowany będzie mógł żądać naprawienia szkody jedynie bezpośrednio od samego sprawcy. Do 10 czerwca 2012 roku obowiązywały mniejsze wartości wypłacanego odszkodowania. W przypadku bowiem szkód na osobie najwyższa suma odszkodowania mogła wynosić 2,5 mln euro, a w przypadku szkód na mieniu 500 tys. euro (zmiany te weszły w życie 11 grudnia 2009 roku, modyfikując jeszcze wcześniej obowiązujące wartości wynoszące odpowiednio: 1,5 mln euro i 300 tys. zł). 

 

Od czego zależeć będzie oferowane ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenia oferowane przez towarzystwa są uzależnione od ilości posiadanych hektarów. Czasami również zależne są od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej. Oznacza to, że składka na polisa wykupioną przez rolnika nie zawsze musi być taka sama. W sytuacji bowiem, gdy rolnik w momencie zawierania ubezpieczenia nie posiadał żadnego pojazdu wolnobieżnego składka będzie niższa, niż w sytuacji gdy już po wykupie polisy dokona zakupu traktora. Jest to spowodowane tym, że w przypadku posiadania pojazdu rolniczego, zwiększa się ryzyko powstania szkody. Jak już bowiem zostało wskazane, OC rolnika pokrywa również szkody związane z ruchem tych pojazdów, nawet w sytuacji gdy taki pojazd wyjedzie na drogę publiczną.

 

Warunki przyjęcia przez zakład ubezpieczeń odpowiedzialności za szkodę

 

Jednak, aby doszło do wypłaty przez zakład ubezpieczeń, u którego rolnik wykupił ubezpieczenie OC musi zostać spełnionych kilka warunków. Przede wszystkim zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do naprawienia powstałej szkody tylko wtedy, gdy to rolnikowi będzie można przypisać winę za zaistniałe zdarzenie i powstałą na wskutek tego szkodę. Wina ta może przybrać postać zarówno postać:

  • działania, tj. wykonania przez rolnika jakichś czynności, które doprowadziły do szkody - np. spryskanie swoich upraw substancją, której opary zatruły zbiory sąsiedniego pola,

jak również

  • zaniechania, tj. niepodjęcia przez niego działań niezbędnych dla uniknięcia szkody - np. niezabezpieczenie złamanego konaru w sadzie, który złamany opadając uderzył i ranił zwierzę ze stada sąsiada.

​​​​​​​

Drugim warunkiem odpowiedzialności rolnika - a co za tym idzie również zakładu ubezpieczeń – jest to, czy pomiędzy działaniem rolnika a powstałą szkodą istnieje bezpośredni związek przyczynowy, a więc czy szkoda jest tzw. normalnym następstwem działania lub zaniechania rolnika. Szkoda jest normalnym następstwem wówczas, gdy jej wystąpienie w normalnym biegu rzeczy jest bardzo prawdopodobne i w danych okolicznościach można ją przewidzieć. Oznacza to, iż zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie tylko wówczas, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem zawinionego działania lub zaniechania rolnika.

 

Kolejnym warunkiem powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest to, aby czynności, które były przyczyną szkody, miały bezpośredni związek z posiadaniem gospodarstwa, a więc aby istniał związek funkcjonalny pomiędzy czynnościami rolnika a gospodarstwem.

 

Podsumowując należy pamiętać, że każda osoba fizyczna będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego ma obowiązek ubezpieczenia OC i budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Należy również pamiętać, że gospodarstwo rolne to również maszyny, urządzenia i zwierzęta, prywatne rzeczy rolnika – to wszystko stanowi wartość, która w przypadku szkody zamienia się w stratę materialną. W przypadku jednak wykupionej polisy oraz po spełnieniu przesłanek wyżej wskazanych, po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń ma określony ustawowo termin wypłaty odszkodowania. W przypadku ubezpieczenia OC rolnika termin ten wynosi 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o powstaniu szkody.

20 lutego 2018

Kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrządzoną przez rolnika?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI