forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Koszty procesu

 

Każde postępowanie sądowe, również postępowanie o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami w trybie art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiąże się z poniesieniem przez Strony pewnych kosztów.

 

W pierwszej kolejności, strona inicjująca postępowanie sądowe, a mianowicie składająca pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398). Zgodnie z art. 27 pkt 6 w/w aktu normatywnego: opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej”. Więcej na temat opłaty od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej znajduje się w artykule: Opłata od pozwu o rozdzielność majątkowąOprócz wyżej wskazanej opłaty sądowej od pozwu, pozostaje także kwestia zwrotu tzw. kosztów procesu.

 

Koszty procesu w sprawie o rozdzielność majątkową

 

Zgodnie z art. 98 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego: „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

Tzw. koszty procesu są różne w zależności od tego, czy Strona w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej działa sama lub przez pełnomocnika niebędącego adwokatem lub radcą prawnym czy ustanowiła w sprawie pełnomocnika, którym jest właśnie adwokat bądź radca prawny.

 

W pierwszej sytuacji, do niezbędnych kosztów postępowania o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem lub radcą prawnym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego (art. 98 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Natomiast do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Odnośnie odrębnych przepisów, ustawodawca ma na myśli:

 

  • w przypadku pełnomocników będących adwokatami – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800), a konkretnie § 4 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym: „stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł”;

 

  • w przypadku pełnomocników będących radcami prawnymi - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 roku z późn. zm. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804), a konkretnie § 4 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym: „stawki minimalne wynoszą w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami - 720 zł”.

 

Podsumowując, małżonek, który składa pozew o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200,00 złotych. W sytuacji, w której wygra postępowanie, tj. Sąd ustanowi rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami zgodnie z jego żądaniem, druga strona jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez powoda kosztów procesu. Jednakże, w sytuacji, w której powództwo zostanie oddalone w całości, powód oprócz wniesionej opłaty sądowej, będzie zobowiązany do zwrotu kosztów procesu drugiej stronie.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

24 sierpnia 2018

Koszty procesu w sprawie o rozdzielność majątkową

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI