forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Jazda samochodem po pijanemu może zostać zakwalifikowana przez organy ścigania jako wykroczenie jazdy po alkoholu z art. 87 § 1 k.w. lub jako przestępstwo jazdy po alkoholu z art. 178a § 1 i 4 k.k. W tym miejscu pojawia się pytanie kiedy kierujący popełnia wykroczenie a kiedy przestępstwo? Otóż wynikiem granicznym rozróżniającym wykroczenie od przestępstwa jest wynik 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

 

W związku z powyższym kierujący pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu popełnia wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. jeżeli stężenie alkoholu w jego organizmie wynosi od 0,10 mg/l do 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. (odpowiednio badanie krwi od 0,2 promila do 0,5 promila). Natomiast nietrzeźwy kierujący popełnia przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. gdy alkomat wskaże wynik wyższy niż 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. minimum 0,26 mg/l (odpowiednio badanie krwi wskaże wynik powyżej 0,5 promila).

 

Powyższe rozróżnienie dla osoby zatrzymanej za jazdę pod wpływem alkoholu ma ogromne znaczenie w kwestii kary jaka grozi za jazdę w stanie po użyciu alkoholu tj. wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. a karą jaka grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości tj. przestępstwo z art. 178a § 1 i 4 k.k. 

 

Kara za wykroczenie prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.:

 

  1. kara aresztu (do 30 dni) lub kara grzywny (do 5.000 zł)

  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Kara za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.:

 

  1. kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2

  2. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat

  3. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5.000 zł do 60.000 zł

 

Kara za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 4 k.k. (ponowne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w trakcie trwania okresu próby):

 

  1. kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

  2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

  3. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 10.000 zł do 60.000 zł

 

Jak wynika z powyższego kara za popełnienie przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu jest o wiele surowsza od kary za popełnienie wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu. Kolejną różnicą pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem jest okoliczność, iż nietrzeźwy kierowca skazany za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu jest w świetle prawa osobą karaną tj. wpis o wydaniu wyroku skazującego jest wpisywany do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) Natomiast skazanie za wykroczenie jazdy po alkoholu nie jest wpisywane do KRK (wyjątek stanowi, gdy wobec sprawcy wykroczenia Sąd orzeknie karę aresztu), czyli kierowca skazany na wykroczenie nie jest osobą karaną w świetle prawa.

 

Poniżej odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania osób, które zostały zatrzymane za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu:

  1.  

Czy za popełnienie wykroczenia jazdy po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest obligatoryjny?

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest art. 39 § 1 k.w., który stanowi, iż w Sąd szczególnym przypadku może odstąpić od wymierzenia środka karnego tj. może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Kiedy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.:

Zgodnie z art. 39 § 1 k.w., Sąd może odstąpić od wymierzenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jeżeli zachodzi wypadek zasługujący na szczególne uwzględnienie tj. Sąd w danej sprawie bierze pod uwagę charakter i okoliczności czynu (stopnień zawinienia sprawcy, stopień społecznej szkodliwości popełnionego czynu np. rutynowa kontrola trzeźwości, znikome natężenie ruchu pojazdów i pieszych), jak również właściwości i warunki osobiste kierowcy oraz jakie konsekwencje dla niego i jego rodziny spowoduje orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Czy popełnienie przestępstwa kierowania samochodem po wpływem alkoholu z art. 178a § 1 k.k. zawsze oznacza wydanie wyroku skazującego?

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd nie musi wydawać wyroku skazującego – możliwość taką daje Sądowi art. 66 k.k., który mówi o instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Jak zostało wskazane powyżej w przypadku wydania wyroku skazującego minimalny okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi 3 lata. Natomiast w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu, lub orzec zakaz na okres 1 roku bądź 2 lat. Jak widać jest to korzystniejsze rozstrzygnięcie dla sprawcy niż wydanie wyroku skazującego.

 

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, iż Sąd stwierdza, że nietrzeźwy kierowca popełnił przestępstwo z art. 178a § 1 k.k., jednakże z uwagi na szczególne okoliczności odstępuje od wydania wyroku skazującego. Powyższe oznacza, że kierowca wobec, którego Sąd warunkowo umorzył postępowania karne w świetle prawa pozostaje osobą niekaraną. Warunkowe umorzenie postępowania karnego, będzie miało szczególne znaczenie dla osób, od których wymagane jest posiadanie statusu osoby niekarnej za przestępstwo, np. nauczyciele, lekarze, pracownicy banków.

 

Kiedy Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne za przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu?

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziemy w artykule 66 § 1 k.k., który stanowi, iż Sąd może zastosować omawianą instytucję jeżeli wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne (Sąd bierze pod uwagę np. porę i miejsce prowadzenia samochodu, czy powodem zatrzymania była rutynowa kontrola trzeźwości); okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości; sprawca jest niekarany za przestępstwo popełnione umyślnie; postawa sprawcy, jego warunki i właściwości osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają, iż wystarczającą sankcją karną będzie wydanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne zamiast wyroku skazującego.

 

Czy Sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.p.k.?

W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu jedynie w przypadku wydania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Tylko w tym przypadku Sąd może nie orzekać zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli oceni, że w rozpoznawanej sprawie wystąpił przypadek zasługujący za szczególne uwzględnienie.

 

Czy warto poddać się dobrowolnie karze w trybie art. 335 k.p.k. za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości?

Wyrażenie zgodny na dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 k.p.k. jest na pewno najszybszym zakończeniem toczącego się postępowania karnego, ale pojawia się pytanie czy najkorzystniejszym? Otóż jak wskazuje praktyka zawodowa nie zawsze kara zaproponowana przez Prokuratora podczas przesłuchania jest karą korzystną dla kierowcy w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Dla kierującego, który miał ok. 1,0 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (ok. 2 promile), kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat, zapewne będzie propozycją korzystną. Co innego taka sama kara dla podejrzanego, który miał w wydychanym powietrzu 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (ok. 0,5 promila), będzie karą surową. Jednakże to do podejrzanego należy decyzja czy przyjąć zaproponowaną przez Prokuratora karę,  czy może nie powalczyć w sprawie o warunkowe umorzenie postępowania karnego, czy też o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie – jeżeli w sprawie zachodzą ku temu przesłanki. 

 

Czy mogę cofnąć zgodę na samoukaranie w trybie art. 335 k.p.k.?

Oczywiście. Cofnięcie zgody na skazanie w trybie art. 335 k.p.k. można złożyć osobiście lub listownie na Policji, w Prokuraturze lub Sądzie – w zależności od tego gdzie znajdują się akta sprawy. Ostateczny termin na cofnięcie zgody, to posiedzenie w Sądzie wyznaczone celem rozpoznania wniosku Prokuratora w trybie art. 335 k.p.k. W przypadku cofnięcia zgody Sąd kieruje sprawę na rozprawę główną. W związku z powyższym zawsze warto zastanowić się czy kara zaproponowana przez Prokuratora jest karą korzystną dla kierowcy, gdyż jak widać wyrażoną zgodę można cofnąć i np. złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy też wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa na wykroczenie jazdy po alkoholu.

 

Podsumowując, to czy czyn sprawcy zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie czy jako przestępstwo ma ogromne znaczenie w kwestii sankcji karnej. Jednakże należy pamiętać, że popełnienie wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. nie zawsze oznacza orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ja również iż popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. zawsze oznacza wydanie wyroku skazującego i minimalny 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd bowiem ma możliwość w przypadku wykroczenia odstąpić od orzeczenia zakazu na podstawie art. 39 § 1 k.w., a w przypadku przestępstwa Sąd może np. warunkowo umorzyć postępowanie karne lub zmienić kwalifikację z przestępstwa na wykroczenie.

 

28 sierpnia 2017

KONSEKWENCJE ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659, 502 879 552

KONTAKT

POLECANE LINKI