Poradnik Adwokata
Kolizja drogowa a wypadek drogowy

Kolizja drogowa a wypadek drogowy

Pojęcia kolizji i wypadku drogowego są powszechnie uznawane za zamienne. Czy według prawa można mówić o tożsamości tych definicji? Okazuje się, że kolizja nie jest tym samym co wypadek na drodze, skutki tych zdarzeń są bowiem od siebie odmienne. 

Czym jest kolizja drogowa?

Z kolizją drogową mamy do czynienia wtedy, gdy dojdzie do zdarzenia na drodze, które skutkuje powstaniem szkody wyłącznie w pojazdach, nigdy zaś względem zdrowia lub życia uczestników danej sytuacji. W praktyce kolizje mogą polegać na większym lub mniejszym uszkodzeniu jednego albo większej ilości pojazdów – nie ma przy tym znaczenia jak wielka będzie szkoda i czy samochody zostaną zaledwie draśnięte, czy też będą nadawały się już wyłącznie do kasacji.

Czym jest wypadek drogowy?

Wypadek drogowy powstaje z kolei, gdy choćby jeden uczestnik takiego zdarzenia doznaje szkody na ciele. W praktyce może chodzić tu o czasowy lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a niekiedy także o śmierć człowieka. Pamiętajmy jednak, że śmierć danej osoby nie musi nastąpić od razu po zaistnieniu wypadku – jeżeli bowiem uczestnik zdarzenia zmarł po jakimś czasie, ale w związku z wypadkiem drogowym, należy uznać, że zachodzi tutaj bezpośredni związek przyczynowy. 

Odpowiedzialność za kolizję drogową

Kolizje drogowe uznawane są za wykroczenia – najczęstszą karą za ich popełnienie jest grzywna oraz punkty karne nakładane przez policję. Zgodnie z treścią art. 87 Kodeksu wykroczeń, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Kto zaś dopuszcza się powyższego wykroczenia, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W razie popełnienia omawianego wykroczenia przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Dla odpowiedzialności z art. 87 KW konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze. W niektórych sytuacjach ustawa wymaga jednak od uczestnika ruchu drogowego ostrożności szczególnej, a więc większej, niż zwykle wymagana. Taka szczególna ostrożność, to ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestników ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

Odpowiedzialność za wypadek drogowy

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia odpowiedzialności za wypadek drogowy – zdarzenie to jest bowiem uznawane za przestępstwo, a te ze swej natury wiążą się z dużo większymi sankcjami prawnymi. Zgodnie z treścią art. 177 Kodeku karnego, kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli jednak następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie takiego przestępstwa następuje na jej wniosek.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, żeskazując sprawcę, który popełnił ww. przestępstwo znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Na zakończenie przypomnijmy raz jeszcze – w obecnym stanie prawnym granica pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem w ruchu drogowym została przesunięta wyżej, co powoduje, że wykroczenie obejmuje także te zachowania, które będąc naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowały skutki w postaci lekkich obrażeń ciała oraz wszelkiej szkody w mieniu (wyrok SN z 19 grudnia 2000 r., sygn. akt WA 42/00).