forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Ogólną zasadę określenia momentu, w którym rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia roszczeń reguluje art. 120 k.c., wskazując iż jest nim dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne. Przez wymagalność roszczenia należy rozumieć stan, w którym wierzyciel uzyskuje możliwość żądania zaspokojenia swojego roszczenia, a dłużnik zostaje obarczony obowiązkiem spełnienia tego roszczenia. Należy zauważy, że przy tak ukształtowanej konstrukcji, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się niezależnie od świadomości uprawnionego co do przysługującego mu roszczenia.

 

Powyższa zasada doznaje wyjątków, w sytuacji gdy ustawa w sposób wyraźny ustanawia wymóg istnienia świadomości uprawnionego, co do przysługującego mu roszczenia. Taka sytuacja ma właśnie miejsce w przypadku roszczeń z tytułu zakażeń szpitalnych.

 

Zgodnie bowiem z ogólnym przepisem regulującym kwestię przedawnienia roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia (art. 442 ¹ § 1 k.c.)

 

Z powyższego wynika, że dla rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

  • pacjent dowiedział się o zakażeniu;

  • pacjent dowiedział się jaki szpital ponosi odpowiedzialność za jego zakażenie.

 

Co istotne, na gruncie orzecznictwa wskazuje się, że chwilą warunkującą początek biegu terminu przedawnienia jest moment dowiedzenia się o szkodzie, a nie o zakresie szkody czy trwałości jej następstw (zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt I Aca 415/06, LEX 279971).

 

W praktyce może pojawić się problem precyzyjnego określenia momentu, w którym spełnione zostały przesłanki rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia. W orzecznictwie sądowym dominuje pogląd, zgodnie z którym nie jest wystarczające, aby poszkodowany uzyskał jakąkolwiek wiadomość na temat sprawcy - musi on bowiem otrzymać takie informacje, które w sposób obiektywny umożliwią mu z wystarczającą dozą prawdopodobieństwa przypisać sprawstwo konkretnemu szpitalowi (por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2006 r., sygn. akt I CSK 176/05, niepub.)

 

Podkreślenia wymaga fakt, że poszkodowany powinien dołożyć należytej staranności w celu uzyskania informacji istotnych z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności szpitala.

 

W związku z powyższym, należy przyjąć, że jeśli po powzięciu pierwszych podejrzeń co do osoby odpowiedzialnej za zakażenie, pacjent ma możliwość zdobycia dalszych informacji potwierdzających jego przypuszczenia co do sprawcy szkody, bieg trzyletniego terminu rozpoczyna się od momentu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł uzyskać dalsze informacje na ten temat.

 

W sytuacji, gdy poszkodowany dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody później niż o samej szkodzie, to początek biegu terminu przedawnienia wyznacza późniejsza data, a więc dzień w którym poszkodowanemu udało się ustalić osobę odpowiedzialną za szkodę (zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 października 2010 r., sygn. akt V CSK 107/10).

 

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze, iż bez względu na moment powzięcia przez poszkodowanego informacji o tym, że jego organizm został zakażony oraz ustalenia osoby ponoszącej z tego tytułu odpowiedzialność, roszczenie z tytułu zakażenia szpitalnego – zgodnie z art. 442 ¹ § 1 k.c. - przedawni się z upływem 10 lat od momentu wystąpienia zdarzenia wywołującego zakażenie.

 

Więcej na temat terminów przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego został omówione w artykule: Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

 

12 stycznia 2018

Kiedy zaczyna biec termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI