forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Istnieją sytuację w których odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi jest wyłączona, wynika to z art. 655 kodeksu cywilnego.

 

Art. 655 kodeksu cywilnego:

Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.”

 

Mając na uwadze powyższy przepis wskazać należy, iż wykonawca nie odpowiada za wady wykonanych robót budowlanych w następujących przypadkach:

  • wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów maszyn lub urządzeń;

  • wykonania robót według wskazówek inwestora.

 

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi jest również wyłączona jeżeli pomimo zachowania staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez Inwestora materiałów budowlanych, maszyn lub urządzeń.

 

Należyta staranności wykonawcy musi być oceniana w związku z profesjonalnym charakterem działalności przez niego wykonywanej. Warto w tym miejscu przytoczyć treść uchwały Sądu Apelacyjnego w Warszawie o sygn. akt I Aca 347/14 z dnia 22 stycznia 2015 r.:

Należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, nie oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowanej do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie dotyczy, oraz okoliczności w jakich działanie to następuje. Jednak słusznie podkreśla się, że należyta staranność dłużnika określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej uzasadnia zwiększone oczekiwania co do umiejętności, wiedzy, skrupulatności i rzetelności, zapobiegliwości i zdolności przewidywania.”

 

Właśnie z uwagi na powyższą podwyższoną staranność i sumienność wykonawca w przypadku otrzymania od Inwertora materiałów budowlanych powinien dokładnie zbadać jakość w/w i zgłaszać Inwestorowi jeżeli stwierdzi, iż materiały budowlane, maszyny, urządzenia są wadliwe. Jeżeli zlekceważy powyższe, to będzie odpowiadał z tytułu rękojmi nawet w przypadku dostarczenia wadliwych materiałów budowlanych przez Inwestora.

 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wykonawcy jest również wyłączona w przypadku wadliwości projektu budowlanego. Warto jednak wskazać, że i w tym przypadku wykonawca winien zwrócić na tę wadliwość Inwestorowi uwagę, w przeciwnym wypadku będzie odpowiadał z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność jest również wyłączona w przypadku wad projektu o których nie wiedział i mimo zachowania należytej staranności nie mógł wiedzieć.

 

Analogiczne stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt I CKN 301/00 z dnia 3 października 2000 r.:

Z istoty umowy o roboty budowlane wynika, że wykonawca odpowiada za techniczny rezultat swoich prac, chyba że wady robót powstały na skutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów albo na skutek wykonania robót zgodnie ze wskazówkami zamawiającego, a wykonawca zachował się zgodnie z art. 655 k.c., uprzedzając zamawiającego o niebezpieczeństwie nieosiągnięcia zamierzonego rezultatu. Ze względu na treść art. 355 k.c. wykonawca robót budowlanych będzie wolny od odpowiedzialności za wady, jeżeli przy dołożeniu należytej staranności nie mógł zauważyć błędów we wskazówkach zamawiającego. Dostarczony przez zamawiającego projekt stanowi wskazówkę inwestora co do sposobu wykonania robót. Wykonawca jest zatem wolny od odpowiedzialności za wady robót wynikające z wad projektu, jeżeli o wadach tych uprzedził zamawiającego lub też mimo dołożenia należytej staranności wad nie był w stanie zauważyć. Taka sytuacja występuje, gdy w dokumentacji są wady, dla wykrycia których potrzeba wiadomości specjalistycznych lub ich wykrycie wymaga weryfikacji dokumentacji, do czego wykonawca robót nie jest zobowiązany”

26 listopada 2018

Kiedy odpowiedzialność wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi jest wyłączona?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI