forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Strony zawierające umowę o roboty budowlane w celu zabezpieczenia swoich interesów na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną ze stron wprowadzają do jej treści zastrzeżenie kary umownej. W przypadku inwestora kara najczęściej jest zastrzegana na wypadek nieterminowej realizacji prac budowlanych przez wykonawcę lub ich niewłaściwej jakości. Z kolei dla wykonawcy kara umowna jest często należna gdy inwestor bezzasadnie nie przystąpi do odbioru.

 

Kara umowna to suma pieniędzy jaką podmiot zobowiązany musi zapłacić w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. Warto wskazać, iż kara umowna na nie może być przewidziana za niewłaściwą realizację zobowiązań pieniężnych czyli np. za zwłokę w zapłacie. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie obchodzenia, poprzez zastrzeganie kary umownej przy zobowiązaniach pieniężnych, zakazu ustalania odsetek powyżej poziomu tzw. odsetek maksymalnych.

 

Zgodnie z treścią art. 484 kodeksu cywilnego wysokość kary umownej może być określona wprost lub jako procent wynagrodzenia należnego wykonawcy. Kara umowna należy się inwestorowi w zastrzeżonej wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody.

 

Strona zobowiązana do zapłaty kary może podnosić zarzut, że kara umowna jest w danej sytuacji rażąco wygórowana, czyli zbyt wysoka. Może to mieć miejsce w sytuacji gdy np. poniesiona szkoda jest niewielka lub gdy prace budowlane zostały wykonane w znacznej części. Można także podnieść zarzut miarkowania kary, to jest żądać jej obniżenia twierdząc, że jest ona rażąco wygórowana, uprawnienie takie wynika z art. 484 par. 2 k.c.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć uchwałę Sądu Najwyższego, Składu Siedmiu Sędziów - Izba Cywilna z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/2003. Sąd ten orzekł, że zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Podsumowując kara umowna odnosi się do dwóch rodzajów zdarzeń:

  • niewykonanie zobowiązania;

  • nienależyte (nieprawidłowe) wykonanie zobowiązania;

 

Obowiązek jej zapłaty jest niezależny od poniesienia przez wierzyciela szkody, np. zwłoka w wykonaniu robót budowlanych, która nie spowodowała w majątku Inwestora szkody może być podstawą dochodzenia kary umownej – jeżeli oczywiście strony tak w/w kwestię uregulują.

 

 

21 listopada 2018

Kara umowna przy umowie o roboty budowlane

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI