forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Termin przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta może kształtować się różnie, w zależności od okoliczności faktycznych danej sprawy.

 

W tym zakresie zasadnym jest rozpatrzenie problematyki przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za zakażenie szpitalne w odniesieniu do trzech sytuacji:

 

  1. pacjent korzystał z pomocy medycznej szpitala w ramach NFZ;

  2. pacjent leczył się w prywatnej placówce, z którą zawarł umowę o świadczenie usług medycznych;

  3. pacjent decyduje się na dochodzenie swoich roszczeń z tytułu zakażenia przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Ad. 1.

W pierwszym z wymienionych przypadków, tj. gdy do zakażenia pacjenta doszło w szpitalu publicznym świadczącym usługi w ramach NFZ, odpowiedzialność szpitala przybiera charakter odpowiedzialności deliktowej, w związku z czym termin przedawnienia wynikających z tytułu zakażenia roszczeń określa art. 442 ¹ k.c.

 

Zgodnie z § 1 powołanego przepisu: "Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę".

 

W sytuacji zaś, gdy do zakażenia pacjenta doszło w wyniku zbrodni lub występku, termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie – zgodnie z art. 442¹ § 2 k.c. wynosi 20 lat licząc od dnia w którym doszło do popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Taka sytuacja może pojawić się przykładowo w przypadku wykonania zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, co stanowi przestępstwo z art. 192 k.k.

 

Kodeks cywilny w sposób szczególny określa termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych, którzy doznali zakażenia szpitalnego w czasie, gdy byli małoletni (tj. przed ukończeniem 18 roku życia). Zgodnie bowiem z art. 442¹ § 4 k.c.: "Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez nią pełnoletności".

 

Ad. 2.

Zupełnie inaczej przedstawia się kwestia przedawnienia roszczeń z tytułu zakażenia szpitalnego, w sytuacji, gdy pacjenta i szpital łączyła umowa o świadczenie usług medycznych (dotyczy to w głównej mierze niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej). W takim przypadku, odpowiedzialność szpitala względem pacjenta ma charakter odpowiedzialności kontraktowej.

 

W świetle obowiązujących przepisów, do umów o świadczenie usług medycznych stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c).

Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że roszczenie zakażonego pacjenta względem szpitala, z którym zawarł on umowę o świadczenie usług medycznych przedawniać będzie się na zasadach ogólnych, określonych w art. 118 k.c., a więc z upływem 10 lat od nienależytego wykonania usługi medycznej.

 

Ad. 3.

Należy mieć na uwadze, że pacjent, który uległ zakażeniu szpitalnemu może dochodzić wynikających z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych na drodze procesu cywilnego lub przed właściwą Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Warto zauważyć, że dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami, jest możliwe wyłącznie w przypadku zakażeń, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r. Kwestie związane z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w tym także terminy przedawnienia tych roszczeń reguluje Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jak wynika z art. 67 c) pkt 2 powoływanej ustawy, wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego wnosi się do właściwej Wojewódzkiej Komisji w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, albo nastąpiła śmierć pacjenta który uległ zakażeniu, nie później jednak niż w terminie 3 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, albo śmiercią pacjenta.

 

Upływ terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu zakażenia przed komisją wojewódzką, nie pozbawia poszkodowanego pacjenta możliwości wytoczenia powództwa o odszkodowanie w drodze procesu cywilnego - o ile nie nastąpiło równoczesne przedawnienie roszczenia odszkodowawczego na gruncie opisanych wcześniej przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Podsumowując, należy zauważyć, iż roszczenia zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi ulegają przedawnieniu, a termin ich przedawnienia determinowany jest przede wszystkim rodzajem odpowiedzialności, jaką ponosi względem pacjenta szpital (tj. odpowiedzialność deliktowa bądź kontraktowa), jak również formą w jakiej pacjent zdecyduje się dochodzić swoich roszczeń odszkodowawczych (na drodze procesu cywilnego bądź przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 


 

 

12 stycznia 2018

Jakie są terminy przedawnienia roszczeń zakażonego pacjenta przeciwko szpitalowi?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI