forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obowiązuje tylko tych rolników, którzy posiadają grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha opodatkowane podatkiem rolnym albo zajmują się „działami specjalnymi produkcji rolnej”. Powyższy obowiązek reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Wyżej wymieniony akt prawny wszedł w życie w dniem 1 stycznia 2004 r. i został ustanowiony w celu szczegółowej regulacji obowiązku posiadania przez rolnika ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego, w tym również ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych. Ustawodawca w powyższej ustawie wprowadził również sposoby kontroli w związku z ubezpieczeniem, określając jednocześnie zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

W art. 1 Ustawa ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa:

 

1) zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1, oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku,

3) podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż określone w pkt 1, umowy ubezpieczeń obowiązkowych,

4) zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Jak już zostało wskazywane, zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych rolnicy mają obowiązek wykupienia dwóch ubezpieczeń:

  • OC oraz ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Kary za brak odpowiednich ubezpieczeń nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Podkreślić warto, że wszelkie kontrole odnośnie posiadania ubezpieczenia może przeprowadzać odpowiedni wójt, burmistrz, prezydent miasta lub starosta. W tym miejscu należy wskazać, iż ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe dla rolników, którzy pobierają unijne dopłaty.

 

Głównym przepisem komentowanej ustawy jest art. 50 ust. 1, dotyczący przesłanek zaistnienia odpowiedzialności odszkodowawczej. Stosownie do jego treści „z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia”.

 

Drugim najważniejszym aktem prawym regulujący kwestię obowiązkowych ubezpieczeń rolników jest Kodeks cywilny. Należy wskazać, że odpowiedzialność rolnika zależy od wielu przesłanek.

 

Rozróżnia się kilka zasad odpowiedzialności w zależności od okoliczności i stanu prawnego sprawy. W większości wypadków będzie to odpowiedzialność rolnika na zasadzie winy wynikająca z art. 415 k.c. lub na zasadzie ryzyka wynikająca z art. 431 i art. 435 k.c. Zgodnie z art. 415 k.c. - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

 

Z drugiej strony art. 431 k.c., który odnosi się do odpowiedzialności za zwierzęta (§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy) oraz art. 435 k.c., który odnosi się do odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo (§ 1. Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności) opierają się wyłącznie na zasadzie ryzyka. W tych przypadkach stosownym adresatem roszczenia poszkodowanego będzie odpowiedni ubezpieczyciel rolnika.

 

12 lutego 2018

Jakie przepisy regulują obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI