forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Wedle art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Ponadto, w myśl art. 52 § 2 niniejszego aktu normatywnego: „rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu”. Zgodnie z powyższym, każdy z małżonków, w przypadku zaistnienia ważnych powodów w wyjątkowych wypadkach, może złożyć do Sądu pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną.

 

Co powinno znaleźć się w pozwie?

 

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną jako pierwsze pismo procesowe powinien zawierać wedle art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

  • oznaczenie rodzaju pisma;

  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

  • wymienienie załączników;

  • oznaczenie przedmiotu sporu;

  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron;

  • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron;

  • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.

 

Ponadto, w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną należy wskazać wartość przedmiotu sporu (art. 1261 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Oprócz powyższego, w myśl art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

11) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;

3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:

1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;

2) dokonanie oględzin;

3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich”.

 

Nie można zapominać także, iż do pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył pełnomocnictwa (art. 126 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego). Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych.

 

Niezbędne jest także załączenie potwierdzenia dokonania opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną w kwocie 200,00 złotych, gdyż Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata (art. 1262 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

 

Na koniec warto wspomnieć, że niezmiernie istotna jest kwestia prekluzji dowodowej. Wedle art. 207 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego: „Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności”. Mając na uwadze niniejsze, Powód powinien już w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej zgłosić wszystkie dowody m.in. z dokumentów, z zeznań świadków (przykładowo mających wiedzę o nagannym zachowaniu drugiego małżonka uzasadniającym ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, daty faktycznej separacji małżonków, itp.), które potwierdzają zaistnienie określonej w art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przesłanki zaistnienia ważnych powodów skutkujących żądaniem ustanowienia przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659

 

 

15 stycznia 2019

Jakie elementy powinien zawierać pozew o ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI