forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Osoba, która chce wystąpić do Sądu o odszkodowanie za zakażenie mające miejsce w szpitalu, może się domagać pełnego pokrycia kosztów leczenia, zakupionych leków, czy utraconych zarobków za okres w którym niemożliwe było wykonywanie przez nią pracy zawodowej.

 

Ponadto poszkodowany może również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, wyrażającą się w bólu, doznanym cierpieniu i to zarówno fizycznym, jak i psychicznym.

 

W zależności od wnoszonej kwoty sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy. Jeżeli wysokość żądanej kwoty przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych właściwy będzie Sąd Okręgowy.

 

Jeżeli chodzi o kwoty zasądzane przez Sąd w związku z zakażeniem mającym miejsce w szpitalu, kwoty te mają różną wysokość i zależą od wielu czynników, przede wszystkim od powstałych skutków mających wpływ na życie i zdrowie pacjenta.

 

Dla przykładu należy wskazać wyrok Sądu Apelacyjnego z Łodzi z dnia 20 listopada 2014 roku (sygn. akt I ACa 621/14), w którym Sąd przyznał poszkodowanej za zakażenie gronkowcem złocistym zadośćuczynienie w wysokości 200.000 tys. zł.

 

Podkreślić należy, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego osoba zakażona w szpitalu nie musi udowadniać ponad wszelką wątpliwość, w jakim dokładnie momencie doszło do zakażenia, a także wskutek czyjego zawinienia miało to miejsce. Wystarczające jest wykazanie dostatecznej dozy prawdopodobieństwa wystąpienia zakażenia podczas pobytu w danym szpitalu.

 

Warto zauważyć, że Sąd orzekający o wysokości zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne bierze pod uwagę następujące czynniki:

  • trwałość, nieusuwalność choroby;

  • długotrwałość cierpienia;

  • stopień doznanego bólu;

  • towarzysząca poszkodowanemu obawa, strach;

  • stopień przygnębienia, bezradności;

  • konieczność rezygnacji z dotychczasowego stylu życia, z pasji;

  • konieczność przerwania pracy na czas powrotu do zdrowia;

  • zachowanie pozwanego wobec poszkodowanego;

  • inne czynniki zależne od konkretnego przypadku.

 

Ponadto jak zauważył Sąd Apelacyjny w Krakowie, w wyroku z dnia 14 stycznia 2015 roku (sygn. akt I ACa 1480/14): „[…] Ustawodawca wyraźnie zastrzegł, że suma przyznana tytułem zadośćuczynienia ma być ”odpowiednia”, a więc nie może być dowolna lecz musi ściśle uwzględniać stopień doznanej krzywdy. Pojęcie ”sumy odpowiedniej” użyte w art. 445 § 1 KC w istocie ma charakter niedookreślony, niemniej jednak w judykaturze wskazane są kryteria, którymi należy się kierować przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie ma mieć przede wszystkim charakter kompensacyjny, wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Jednocześnie wysokość ta nie może być nadmierną w stosunku do doznanej krzywdy, ale musi być ”odpowiednia” w tym znaczeniu, że powinna być przy uwzględnieniu krzywdy poszkodowanego - utrzymana w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa”.

 

Odnosząc się do odszkodowania za zakażenie szpitalne należy zauważyć, że może ono być dochodzone przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych właściwą ze względu na miejsce położenia szpitala, w którym zakażenie miało miejsce. Jednakże zgodnie z art. 67k ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta maksymalna wysokość przyznawanego świadczenia z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku zakażenia szpitalnego wynosi 100.000 zł. Ponadto należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia propozycji ze strony ubezpieczyciela co do wysokości otrzymanego świadczenia za zakażenie szpitalne pacjent składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Powyższe zamyka możliwość dochodzenia świadczenia na drodze sądowej.

 

Podsumowując należy podkreślić, że w wyniku wystąpienia zdarzenia medycznego (szkody), jakim jest zakażenie szpitalne, pacjent na drodze postępowania sądowego może ubiegać się o uzyskanie zadośćuczynienia z tytułu doznanej krzywdy oraz stosownego odszkodowania od zakładu opieki zdrowotnej, w którym zdarzenie miało miejsce. Ponadto warto pamiętać, że odszkodowanie za zakażenie szpitalne przysługuje pacjentowi, u którego w trakcie pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej, bądź w niedługim czasie po zakończeniu leczenia w tej placówce wykryto zakażenie. Natomiast Sąd rozważając zasadną wysokość zadośćuczynienia, którą chce przyznać osobie poszkodowanej zakażeniem szpitalnym zobowiązany jest wziąćpod uwagę wszelkie okoliczności zdarzenia, uwzględnia rodzaj obrażeń, jak i związane z nimi cierpienia, zarówno te fizyczne, jak i psychiczne.


 

 

09 stycznia 2018

Jakich kwot można się domagać za zakażenie szpitalne?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI