forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym, a co za tym idzie jest ubezpieczeniem powszechnym. Należy podkreślić, że zasady ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r., zaś zakres odpowiedzialności towarzystwa zawsze będzie taki sam, niezależnie jaki jest to zakład ubezpieczeń.

 

Kolejno należy dodać, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody majątkowe, wyrządzone rolnikowi oraz osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie. Ponadto, odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje szkody:

 

  • spowodowanej przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt;
  • w mieniu, spowodowanej wadą towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług;
  • powstałej wskutek uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
  • polegającej na utracie gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
  • polegającej na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
  • wynikłej z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.

 

Aby ustalić, jaki zakład ubezpieczeń/towarzystwo ubezpieczeń jest odpowiedzialny/e z tytułu ubezpieczenia OC danego rolnika, w pierwszej kolejności informację taką można uzyskać od rolnika, który jest odpowiedzialny z tytułu poniesionej szkody.

 

Jednakże w przypadku, gdy takiej informacji nie można uzyskać od rolnika, z pomocą powinien przyjść nam KRUS. W zależności z tytułu jakiego ubezpieczenia, obowiązkowego, czy dobrowolnego, rolnik odpowiada, należy złożyć stosowny wniosek o udzielenie informacji, jaki zakład/towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w związku z przedmiotowym gospodarstwem rolnym. Wszystko zależy od praktyki organów KRUS właściwych ze względu na położenie gospodarstwa rolnego.

 

Więcej informacji w zależności od regionu można uzyskać z Biuletynu Informacji Publicznej KRUS lub w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS na terenie całej Polski.

 

Na koniec warto dodać, że podleganie ubezpieczeniu w myśl art. 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, opiera się na domniemaniu, iż w przypadku gdy własność lub dzierżawa użytków rolnych przysługuje kilku rolnikom, to uznaje się że każdy z tych rolników uczestniczy w prowadzeniu działalności rolniczej na całej powierzchni gospodarstwa rolnego, tak więc odpowiedzialność danego ubezpieczyciela w wielu przypadkach dotyczy więcej niż jednego rolnika i rozciąga się często na więcej niż jedno gospodarstwo rolne.

13 lutego 2018

Jak ustalić, który zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w ramach OC rolnika?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI