forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Na stronach internetowych sądów powszechnych bez problemu odnajdziemy informację o wysokości opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jednakże, próżno już szukać tam danych o wysokości opłaty sądowej od apelacji złożonej od wyroku sądu rejonowego w przedmiocie ustalenia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Przyznam, że inspiracją do napisania niniejszego artykułu była właśnie ilość zapytań kierowanych przez czytelników poradnika w tym zakresie.

Jak zaakcentowano w artykule o wysokości opłaty sądowej od pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami wysokość tak zwanego wpisu sądowego wbrew społecznemu przekonaniu, nie jest uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wyżej wskazana kwota została ustalona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 167, poz. 1398). Zgodnie z art. 27 pkt 6 w/w aktu normatywnego: „opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od pozwu w sprawie o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej”. W tej samej ustawie została także uregulowana wysokość opłaty sądowej od apelacji złożonej od wyroku sądu rejonowego w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Wedle art. 18 ust. 2 przedmiotowego aktu prawnego: przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

W tym kontekście należy podkreślić, iż żaden przepis szczególny nie określa wysokości opłaty sądowej od apelacji złożonej od wyroku sądu rejonowego w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. W związku z tym, niniejsza opłata wynosi 200,00 złotych.

 

Wyżej wskazaną kwotę należy wpłacić przed złożeniem apelacji w następujący sposób:

 

  1. wykonując przelew na rachunek bankowy Sądu, do którego wnosimy apelację (uwaga: apelację składamy do właściwego miejscowo sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżany przez nas wyrok – czyli wysyłamy środek zaskarżenia do sądu I instancji, zatem opłatę od środka zaskarżenia wpłacamy na rachunek bankowy Sądu, który wydał wyrok);
  2. dokonując opłaty w kasie Sądu,
  3. dokonując opłaty w formie e-znaków (od 01 lipca 2018 roku znaki opłaty sądowej funkcjonują wyłącznie w formie elektronicznej). E-znaki są generowane w systemie e-Płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w Sądzie na ekranie urządzeń mobilnych. E-znaki są możliwe do nabycia:

 

  • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych).

 

Portal e-Płatności niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.

 

W przypadku braku uiszczenia opłaty sądowej od apelacji wniesionej od wyroku Sądu w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, przewodniczący wezwie Stronę skarżącą do jej opłacenia w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia apelacji – wynika to wprost z art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 370 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Wskazać należy, że jeżeli Strona skarżąca nie opłaci apelacji w terminie tygodniowym od dnia doręczenia jej wyżej wskazanego wezwania, Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację na mocy art. 370 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Podsumowując, osoba wnosząca apelację od wyroku sądu rejonowego wydanego w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami jest zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 200,00 złotych. W przypadku nieuiszczenia niniejszej opłaty, przewodniczący wezwie stronę do jej dokonania w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli w tym terminie Strona skarżąca nie opłaci przedmiotowego środka zaskarżenia, Sąd pierwszej instancji odrzuci apelację na posiedzeniu niejawnym.

 

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska-Melion

kontakt: kom. + 48 697 053 659

21 stycznia 2019

Ile wynosi opłata od apelacji w sprawie o rozdzielność majątkową?

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Rymanowska 5

02-916 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI