forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę jest pod pewnymi warunkami zbywalne i dziedziczne.

 

Powyższe oznacza, że sprawca szkody niemajątkowej nie zostanie zwolniony od odpowiedzialności pomimo śmierci poszkodowanego.

 

Nadal będzie on musiał ponieść negatywne konsekwencje swojego czynu. Jednak ustawodawca uznał za dopuszczalne przejście obydwu roszczeń na spadkobierców osoby poszkodowanej tylko w ściśle określonych wypadkach.

 

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 445 § 3 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie bądź gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

 

W związku z powyższym konieczne jest, aby roszczenia były wymagalne i zostały:

  • uznane na piśmie

       lub

  • powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego

  •  

Oznacza to więc, że w prawie polskim wprowadzone zostały bardzo ograniczone zasady zbywania roszczenia, ponieważ jest ono ściśle związane z osobą poszkodowanego.

 

Uznanie roszczenia jest jednostronnym oświadczeniem woli osoby odpowiedzialnej (dłużnika), które określa podstawę świadczenia i jego zakres. Obowiązek zachowania formy pisemnej zwykłej zastrzeżony został ad eventum, a więc niedochowanie formy nie oznacza nieważności uznania, jednakże pozbawia to oświadczenie woli skuteczności w zakresie dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie, a więc spadkobiercy nie będą mogli wystąpić z powództwem o zadośćuczynienie.

 

Drugi przypadek, a mianowicie wytoczenie powództwa za życia poszkodowanego, zachodzi, jeżeli zmarły wytoczy powództwo i albo umrze w trakcie procesu, albo już po wydaniu prawomocnego wyroku.

 

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy, przedmiotem dziedziczenia nie jest samo prawo do zadośćuczynienia, lecz konkretne roszczenie o kwotę objętą uznaniem lub dochodzoną w powództwie wytoczonym przed sądem przez poszkodowanego (Wyrok SN z dnia 25 marca 1975 r., II CR 53/75, niepubl. Zob. wyrok SN z dnia 12 kwietnia 1972 r., II CR 57/72, OSNCP 1972, z.10, poz. 183). Spadkobiercy zmarłego zatem w trakcie trwania procesu nie mogą domagać się więcej niż ostatecznie żądał powód, także sąd nie może orzec ponad żądanie powoda ( Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2010 r. sygn. akt I ACa 267/10, niepubl. ).

 

Prawomocne umorzenie postępowania w sprawie o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. na skutek śmierci powoda nie stanowi przeszkody do wystąpienia spadkobierców zmarłego z powództwem o zadośćuczynienie na podstawie art. 445 § 3 k.c.

07 września 2017

DZIEDZICZENIE I ZBYCIE ROSZCZENIA O ZADOŚĆUCZYNIENIE

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI