Poradnik Adwokata
Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Czy za wykroczenie jazdy po alkoholu grozi utrata prawa jazdy?

Jazda pod wpływem alkoholu niewątpliwe wiąże się z konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Bardzo często kierowcy sądzą, że tego rodzaju czyn bezwzględnie wiąże się z utratą prawa do kierowania pojazdami. Czy rzeczywiście tak jest?

Wykroczenie a przestępstwa

Wykroczenia są czynami zabronionymi, podobnie jak przestępstwa. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że wykroczenie należy do kategorii zdarzeń o lżejszym wymiarze, stąd też i kara nie jest tak dotkliwa dla sprawcy, jak ma to miejsce w przypadku większości przestępstw.

Zgodnie z treścią art. 1 Kodeksu wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Nie popełnia jednak wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu.

Do najpopularniejszych wykroczeń w Polsce należą wykroczenia drogowe, wśród nich niestety pojawia się jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Jazda po alkoholu jako wykroczenie 

Jazda pod wpływem alkoholu może być traktowana jako wykroczenie – zgodnie bowiem z treścią art. 87 KW, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony powyżej.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony wcześnie, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Utrata prawa jazdy za jazdę po alkoholu

W razie popełnienia omawianego wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 czerwca 2019 r. (sygn. akt III KK 222/18), w razie skazania za wykroczenie z art. 87 §1 KW, obligatoryjne jest orzeczenie, na podstawie art. 87 §3 KW, środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stanowisko to nie może dziwić, uwzględniając elementarne racje logiczne. Prawdą jest, iż w treści art. 87 §3 KW ustawodawca użył ogólnego zwrotu „zakaz prowadzenia pojazdów”, jednak w przepisie tym znajdujemy wyraźne jego powiązanie z treścią art. 87 § 1 KW. Sprawca wykroczenia z art. 87 §1 KW, prowadząc w stanie po użyciu alkoholu pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, w ten właśnie sposób stwarza stan potencjalnego zagrożenia dla innych uczestników tego ruchu. Zakaz prowadzenia pojazdów, aby stanowił realną dolegliwość dla ukaranego za powyższe wykroczenie oraz realizował cele, które środek karny z art. 87 §3 KW ma urzeczywistnić, musi pozostawać w funkcjonalnym związku z rodzajem pojazdu, którego prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu dopuścił się sprawca.

w treści art. 87 §3 KW ustawodawca użył ogólnego zwrotu „zakaz prowadzenia pojazdów”, jednak w przepisie tym znajdujemy wyraźne jego powiązanie z treścią art. 87 §1 KW. Sprawca wykroczenia z art. 87 §1 KW, prowadząc w stanie po użyciu alkoholu pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, w ten właśnie sposób stwarza stan potencjalnego zagrożenia dla innych uczestników tego ruchu. Zakaz prowadzenia pojazdów, aby stanowił realną dolegliwość dla ukaranego za powyższe wykroczenie oraz realizował cele, które środek karny z art. 87 §3 KW ma urzeczywistnić, musi pozostawać w funkcjonalnym związku z rodzajem pojazdu, którego prowadzenia w stanie po użyciu alkoholu dopuścił się sprawca. 

Z powyższego jasno więc wynika, że sprawca wykroczenia jazdy po alkoholu zawsze musi liczyć się z utratą uprawnień do kierowania pojazdami. Jazda pod wpływem alkoholu, tj. gdy kierowca ma od 0,2 do 0,5 promila, oznacza, że sprawca:

  • otrzyma 10 punktów karnych,
  • zostanie pozbawiony prawa do kierowania pojazdami – prawo jazdy jest odbierane na okresie od 6 miesięcy do 3 lat,
  • może dodatkowo otrzymać grzywnę w wysokości od 50 do 5000 zł,
  • w niektórych wypadkach grozi mu nawet do 30 dni aresztu.