forum prawne, porady prawne, blog prawny, blog prawniczy, porady prawne, online, poradnik prawny

TAGI

Dołącz do nas na Facebooku

17 kwietnia 2019
Kierowcy, który prowadził samochód po alkoholu grozi utrata prawa jazdy. To na ile zostanie orzeczony zakaz zależy, czy popełnił wykroczenie czy przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Czy zakaz prowadzenia pojazdów
05 lutego 2018
Błąd pomiaru alkomatu, służącego do kontroli trzeźwości kierujących, oznacza przewidziany przez producenta alkomatu i akceptowany przez Główny Urząd Miar (GUM) błąd, jaki analizator wydechu może popełniać przy pomiarze stężenia alkoholu
01 lutego 2018
Nietrzeźwy kierowca, wobec którego Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, może ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową dopiero po upływie co najmniej 10 lat trwania zakazu. Zakaz
29 stycznia 2018
W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego ustawodawca nie wskazał w jakim terminie Sąd powinien rozpoznać rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez blokadę alkoholową z art. 182a k.k.w. Z
26 stycznia 2018
Decyzja Sądu w przedmiocie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową ma charakter fakultatywny. Powyższe wynika z art. 182a k.k.w., który

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Zapewniamy, że adres e-mail, jaki podasz przy wysłaniu pytania lub komentarza do artykułu nie zostanie wyświetlony na stronie. 

Sytuacja, w której wady obiektu budowlanego ujawniają się dopiero po dokonaniu odbioru nie należy do rzadkości, dla własnego bezpieczeństwa strony winny samodzielnie w umowie o roboty budowlane uregulować kwestię skutków ujawnienia się wad. W przypadku braku uregulowania w/w w umowie zastosowanie znajdą ogólne przepisy kodeksu cywilnego dot. rękojmi albo ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

Na wstępie wyjaśnię, iż odbiór robót budowlanych jest momentem w którym Inwestor bada wykonane prace budowlane w obecności wykonawcy i zgłasza ewentualne zastrzeżenia.

 

W przypadku dokonania odbioru robót budowlanych bezusterkowo nie jest wyłączone skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi. Inwestor może więc od umowy odstąpić, żądać obniżenia wynagrodzenia albo domagać się usunięcia stwierdzonych wad.

 

Warto wskazać, iż wykonawca winien być o stwierdzonej wadzie w robotach budowlanych zawiadomiony przez Inwestora np. poprzez wysłanie listu poleconego.

 

Brak zawiadomienia wykonawcy i np. najęcie nowej ekipy budowlanej do poprawy wykonanych prac powoduje utratę praw z rękojmi. Trudno bowiem sobie wyobrazić sytuację, w której wykonawca nie jest zawiadomiony o stwierdzonych usterkach przez Inwestora, a zatem nie może dokonać weryfikacji czy faktycznie popełniono błąd w sztuce budowlanej.

 

Powyższe ma również znaczenie w kontekście ogólnej odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy robót budowlanych.

 

Zgodnie z art. 471 k.c. wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę Inwestora w razie wadliwego wykonania robót budowlanych. Zamawiający (Inwestor) może domagać się od wykonawcy naprawienia szkody ale musi udowodnić:

  • istnienie szkody.

  • jej wysokość,

  • związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem wykonawcy a powstaniem szkody,

 

Udowodnienie w/w okoliczności może wymagać w toku procesu sądowego powołania biegłego z zakresu budownictwa. Warto jednak wskazać, iż zaangażowanie przez Inwestora kolejnej ekipy budowlanej bez wcześniejszego wezwania wykonawcy może być niekorzystne, gdyż w praktyce uniemożliwia to ocenę prawidłowości wykonanych przez pierwotnego wykonawcę robót budowlanych.

 

W jednej z prowadzonych przez kancelarię spraw Inwestor dokonał oględzin wybudowanego obiektu budowlanego bez udziału wykonawcy. Następnie do naprawy stwierdzonych uchybień zaangażował nowego wykonawcę, który dokonał poprawek. Dodam, iż pierwotny wykonawca nigdy nie był o niczym zawiadomiony. W toku procesu o naprawienie szkody przeciwko pierwotnemu wykonawcy pojawił się szereg problemów dowodowych. Mianowicie biegły z zakresu budownictwa stwierdził, iż z uwagi na wykonanie kolejnych prac budowlanych przez nowego wykonawcy nie jest on w stanie ustalić wartości prac wykonanych przez pozwanego wykonawce. Powyższe prowadzi do możliwości przegrania procesu przez pozywającego.

 

Tym samym zawsze zasadnym jest wezwanie wykonawcy np. poprzez list polecony do udziału w oględzinach wykonanych prac budowlanych, aby umożliwić mu ewentualną naprawę stwierdzonych uchybień.

26 listopada 2018

Brak zawiadomienia wykonawcy robót budowlanych o stwierdzonych usterkach, a uprawnienia z tytułu rękojmi

© Copyright 2019 | Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk

WARSZAWA

 

Kancelaria Adwokacka Mariusz Stelmaszczyk
ul. Nowy Świat 47 lok. 4

00-042 Warszawa
biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl
kom. 697 053 659

KONTAKT

POLECANE LINKI