Poradnik Adwokata
Badanie kierowcy alkomatem

Badanie kierowcy alkomatem

Przesiewowe badania kierowców na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu to jeden z obowiązków polskiej policji. Funkcjonariusze mają prawo zatrzymać do takiej kontroli każdego kierującego pojazdem, nie tylko wtedy, gdy jego jazda budzi pewne zastrzeżenia. Kwestię takiego badania szczegółowo reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Jak wygląda badanie alkomatem?

Każdy kto choć raz był badany alkomatem wie jak wygląda cała ta procedura. Policjant używa w tym celu specjalnie skonstruowanego urządzenia, dzięki któremu może określić czy w powietrzu wydychanym przez kierowcę znajduje się alkohol, a jeśli tak to w jakiej wartości. Badanie jest nieinwazyjne, szybkie, a wynik uzyskiwany jest w zasadzie już po kilkunastu sekundach. 

Zgodnie z treścią art. 129i Prawa o ruchu drogowym,  badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli jednak stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu, powyższa regułą nie znajduje zastosowania. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi. Kierowca jest eskortowany przez policjantów do wyznaczonego ośrodka medycznego, w którym musi oddać krew celem zbadania jej na obecność alkoholu (lub innych substancji odurzających). 

Pamiętajmy, że badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.

Kiedy zachodzi stan nietrzeźwości?

Zakres odpowiedzialności kierowcy jadącego pod wpływem alkoholu uzależniony jest od ilości promili w wydychanym powietrzu lub zawartych we krwi. Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
  • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Stan po użyciu alkoholu uznawany jest za wykroczenie, za które grozi kara aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 50 zł. Z kolei jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za który grozi dużo surowsza kara. Zgodnie bowiem z treścią art. 178a Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 KK popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się omawianego czynu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy można odmówić badania alkomatem?

Wielu kierowców zastanawia się czy podczas kontroli drogowej, nawet tej rutynowej, może odmówić poddania się badaniu alkomatem. Taka możliwość istnieje ale tylko wtedy, gdy kierujący pojazdem uzasadni to stanem swojego zdrowia. Innymi słowy, jeśli kierowca z przyczyn medycznych nie może poddać się badaniu, ma prawo odmówić sprawdzającemu go policjantowi. Pamiętajmy jednak, że nie oznacza to, że zostanie puszczony wolno. Funkcjonariusze mają bowiem obowiązek skierować taką osobę na badania krwi, które wykażą czy kierowca nie jechał pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego. W tym przypadku kierujący zostanie odwieziony do szpitala celem pobrania krwi i jej dokładnego zbadania – takiego wyniku nie można już skutecznie podważyć. 

Co ciekawe, zgodnie z treścią art. 129k Prawa o ruchu drogowym, w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu. Badaniu takiemu można poddać także inną osobę, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny. Osoby, o których mowa powyżej, mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu.